2013-10-21 16:07Nyheter

Flodkraft

null

Nu finns ett förslag till metod för att undersöka möjligheten att utvinna energi ur en strömmande flod.

Från USA har det kommit ett förslag till en internationell förstandard för bestämning och beskrivning av energiresurser i floder. Förslaget har lämnats till IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet, närmare bestämt till dess kommitté för marin energi,
IEC TC 114.

Syftet med förslaget är att ge en vägledning i hur man kan beskriva en flod på ett sätt som gör att det går att bestämma de faktorer som påverkar möjligheten att utvinna kraften i det strömmande vattnet. Det handlar bland annat om att bestämma flödeshastighetens fördelning och var de turbulenta områdena är i floden, vid olika tider på året, för att kombinera ihop detta med energiomvandlare av lämplig typ.

Den färdiga publikationen ska kunna användas vid olika stadier i projektering, från en övergripande kartering av resurserna i en flod, till en mer ingående bedömning av förhållandena på en viss plats, för att kunna ge en uppskattning av en årlig elproduktion från en anläggning där.

Förslaget, som har beteckningen IEC 114/121/NP, kan fram till den 13 december 2013 utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard.

Den svenska referensgruppen för IEC TC 114 är SEK TK 114, Marin energi - Våg- och tidvattenenergiomvandlare, inom SEK Svensk Elstandard. Genom att vara med i arbetet i SEK TK 114 kan man aktivt påverka arbetet med standarden. Konventionell vattenkraft, där man utnyttjar fallhöjden, behandlas i SEK TK 4.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström