2013-11-06 13:16Nyheter

Forskning och standarder

null

En fjärdedel av forskningsprojekten inom EUs sjätte och sjunde ramprogram har använt standarder som underlag.

Många tänker nog inte på att det kan finnas ett samband mellan forskning och standardisering. Kanske inte minst de som endast förknippar standard med ISO-certifiering eller med mått och toleranser. Men det är faktiskt inte så ovanligt att forskning ger input till standardisering eller att utvecklingsprojekt kan gynnas av att det finns standarder.

- Till exempel har 25 % av forskningsprojekten inom EUs sjätte och sjunde ramprogram använt standarder som underlag, säger Ashok Ganesh, som inom de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC ansvarar för kontakterna med forskningen.

- Standarder handlar inte bara om produkter och säkerhet eller om miljö och godhet, säger Thomas Borglin, på SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Inte sällan finns det ett nära samband mellan forskning och utveckling och standardisering, t ex inom de områden som handlar om smarta elnät eller när det gäller nya material, t ex de standarder kring grafen eller fluorescerande nanomaterial som är på gång inom IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet.

Ett skäl är, att det redan på ett tidigt stadium kan vara bra att enas om riktlinjer för hur man mäter och provar, för att kunna jämföra resultat från olika håll. Hänvisning till standardiserade metoder kan också öka acceptansen hos beställare. På så sätt är standardiseringen ett verktyg för företag att öka sin konkurrenskraft och snabbare få ut innovativa lösningar på marknaden.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard