2013-03-07 16:24Nyheter

Förslag till anvisningar för planering och drift av distributionsnät med både generatorer och förbrukare.

null

Två kinesiska förslag till anvisningar för planering och drift av distributionsnät med både generatorer och förbrukare är inlämnade till IEC.

Micro-grids är det engelska ordet för elektriska distributionsnät av begränsad omfattning, fristående eller anslutna till ett större nät – och som innehåller både generatorer och förbrukare. Från Kina kommer nu två förslag till nytt arbete inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, som ska behandla sådana begränsade elnät. Förslagen omfattar växelströmsnät med spänning högst 35 kV, med en högsta kapacitet på 100 MW och med en distribuerad generering på högst 10 W.

Det ena förslaget (betecknat 8/1318/NP, Technical requirements for the Operation and Control of Micro-Grids) gäller drift och reglering av sådana begränsade elnät, som innehåller både förbrukare och distribuerad generering, t ex vind- och vattenkraft. Det syftar till att beskriva och i någon mån standardisera driftfordringar och reglerprinciper under olika driftförhållanden och att bestämma fordringar på reläskydd, övervakning och kommunikation under olika driftförhållanden.

Det andra förslaget (betecknat 8/1317/NP, Guidelines for the General Planning and Design of Micro-Grids) är mer övergripande och är tänkt att ge en vägledning vid planering och uppbyggnad av ett sådant begränsat elnät. Särskilda ämnen att behandla kan då vara anslutningen till högre nät, t
ex vad gäller kapacitet och skydd, valet av spänningsnivåer och ledningstyper samt förhållandet mellan generatoreffekt och lagringskapacitet. Dessutom föreslås ett system för bedömning av sådana system, vad gäller tillgänglighet, elkvalitet, ekonomiska fördelar osv.

Förslagen har anknytning till det omfattande arbete med internationella standarder för smarta elnät som bedrivs inom IEC och där svenska intressenter tar aktiv del genom SEK Svensk Elstandard.

Från IEC finns för övrigt sedan tidigare en serie vägledningar i serien IEC 62257, Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification, som emellertid är begränsad till lågspänningsnät för byar, gårdar och liknande.

Förslagen har lämnats till den tekniska kommittén IEC TC 8, Systems aspects for electrical energy supply. De kan beställas här fram till den 3 maj 2013. På samma plats finns också en aktuell lista med förslag till nya projekt inom IEC.

Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 8 är SEK TK 8, elenergiförsörjningssystem.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström