2018-06-20 10:45Nyheter

Förslag till nya utgåvor av delar av den europeiska standarden EN 50600 för datahallar och serverrum är ute på remiss.

null

De olika delarna i vägledningen för planering, installation och drift av datahallar, serverrum och liknande ingår i ett system av standarder för kommunikationsnät. Just nu är nya utgåvor av tre av de grundläggande delarna ute på remiss runt om i Europa.

Den första delen, EN 50600-1, är förstås en inledning till serien EN 50600 och beskriver de olika funktioner och installationer som krävs. Den innehåller också en klassningsmetod, baserad på tillgänglighet, skydd och energieffektivitet (availabilty, security, energy efficiency). Klassningen sätter sedan nivån på fordringarna i de övriga delarna av standarden. Del 1 innehåller också en lista med frågor att beakta vid en analys av affärsrisk och kostnad.

Tillgänglighet och nyckeltal

I förslaget till ny utgåva har framförallt avsnittet om anläggningens tillgänglighet arbetats om och utökats och två fördjupande bilagor om detta lagts till. Sedan den nuvarande utgåvan av SS-EN 50600-1 kom för fem år sedan har det också tillkommit tre delar (4-1, 4-2 och 4-3) om nyckeltal för energi- och resurshantering och hänvisningar till dem har lagts till på flera ställen i förslaget till ny del 1.

Också förslag till ny SS-EN 50600-2-2 om strömförsörjningen och SS-EN 50600-2-3 om inomhusklimat är ute på remiss till samma datum. Alla tre kan, med beteckningarna prEN 50600-1, prEN 50600-2-1 respektive prEN 50600-2-2, beställas här. På den sidan länkas också till ett kommenteringsverktyg som tyvärr inte kan användas för de här tre förslagen. Sista dagen för beställning och kommentering är 23 juli 2018.

EN 50600 är en serie europeiska standarder som tagits fram av specialister runt om i Europa. Den fastställs och ges ut i de olika länderna som nationell standard. I Sverige är det SEK Svensk Elstandard som gör det, då med den svenska beteckningen SS-EN 50600. SEK har utsetts av regeringen att svara för standardiseringen inom el och elektronik och genom SEK kan också svenska specialister delta i arbetet med standarderna.

Ett system av standarder

Serien EN 50600 – och alltså SS-EN 50600 – ingår i själva verket i ett system av standarder för nät och installationer för informationsöverföring, både med fiber och metalliska kablar. SS-EN 50600, som alltså handlar om uppförande och drift av datahallar, förutsätter att kabelnäten konstruerats och planerats enligt standarderna i serien SS-EN 50173 och installerats och kvalitetssäkrats enligt serien SS-EN 50174.

På samma sätt finns en koppling till anvisningarna för potentialutjämning i fastighetsnät i SS-EN 50310 och till den stora åskskyddsstandarden SS-EN 62305, där man dock klarar sig ganska långt med den lite mer pedagogiska Åskskyddshandboken (nya SEK Handbok 452). För installationer i industrin används SS-EN 50173 och SS-EN 50174 tillsammans med SS-EN 61918 som kompletterar med de särskilda förhållanden man måste ta hänsyn till i en industrianläggning.

Tillsammans ger de här standarderna och dess olika delar en komplett och beprövad vägledning till installationer för informationsöverföring, där man kan välja vilka delar som passar för den aktuella uppgiften – planering eller installation, utomhus eller i fastigheter av olika slag. Genom att hänvisa till standarder kan man dra nytta av existerande och accepterade krav och provningsmetoder.

Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström