2018-11-27 11:40Nyheter

Framtidens solceller

null

Internationellt arbete lägger nu grunden för standardiserade metoder för mätning på solceller i nya material.

Det finns inte några internationella standarder för organiska solceller, färgämnessolceller eller perovskitsolceller, för de nya lovande typer av solceller som det forskas på runt om i världen. Det saknas alltså internationellt överenskomna metoder för att mäta, jämföra och redovisa dessa solcellers egenskaper och prestanda.

Ett första försök görs nu för att samla de erfarenheter som gjorts på olika håll, för att få en översikt och en uppfattning om var utmaningarna finns för att skriva standarder inom området. Det är den tekniska kommittén för direktomvandling av solenergi i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom elektrotekniken, som arbetar med en teknisk rapport om detta: IEC TR 63228, Measurement protocols for photovoltaic devices based on organic, dye-sensitized or perovskite materials. Rapporten ska ligga till grund för fortsatt arbete med standarder inom området.

Det finns flera utmaningar med de nya typerna av solceller, som att den spektrala känsligheten är annorlunda än för kiselbaserade solceller, att de är mycket mindre, att det är svårare att mäta temperaturen och att egenskaperna förändras över tid. Detta beskrivs i den föreslagna tekniska rapporten, som är ute på internationell omröstning till den 28 december (med beteckningen IEC 82/1502/DTR). Den fokuserar på mätning av förhållande mellan ström och spänning (I-V) för bestämning av verkningsgraden och refererar till motsvarande standarder i serien IEC 60904 för konventionella solceller. De standarderna har också antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen med ansvar för el- och elektronikområdena.

Det är också genom SEK Svensk Elstandard elstandard.se som svenska företag, myndigheter, högskolor och andra organisationer kan delta och bidra i arbetet med nya standarder inom solelområdet, och med revision av gamla. Se här för mer information om arbetet i IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems, eller kontakta SEK på senc@elstandard.se, för att få veta mer om förslaget och om hur man vara med och skriva standarderna.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström