2017-03-27 08:03Nyheter

Funktionssäkerhetsscheman (RBD)

null

Vägledning till grafisk metod för analys av tillförlitlighet och tillgänglighet reviderad och utökad.

För analys av tillförlitligheten hos ett system eller en utrustning finns flera metoder tillgängliga. En av dem är metoden med funktionssäkerhetsscheman (reliability block diagrams, RBD), en huvudsakligen grafisk metod för att studera förhållandena mellan ett systems funktionssäkerhet och de ingående komponenternas tillförlitlighet.

I standarden SS-EN 61078 beskrivs vad som krävs för att funktionssäkerhetsscheman ska kunna tillämpas vid tillförlitlighetsanalys och hur de används för att modellera funktionssäkerheten hos ett system och för att beräkna dess tillgänglighet.

Den nya utgåvan är omarbetad och utvidgad, med mer ingående information om olika beräkningar och med flera nya avsnitt, bl a om tidsberoende sannolikheter och om petrinät.

Analys med funktionssäkerhetsscheman har mycket gemensamt med felträdsanalys som beskrivs i SS-EN 61025. Tillämpning av markovanalyser beskrivs i SS-EN 61165 och petrinät i SS-EN 62551.

Liksom SS-EN 61078 är de här standarderna framtagna i internationellt samarbete inom IEC TC 56, Dependability, där svenska specialister deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 56, Tilllförlitlighet, inom SEK Svensk Elstandard. Bland pågående projekt märks en kommande IEC 62853 om tillförlitlighet i öppna system och en revision av IEC 31010 med metoder för riskbedömning.

Se preview här på SS-EN 61078, Funktionssäkerhetsscheman, och läs förord, inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Läs mer om IEC TC 56 och SEK TK 56 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk