2023-08-28 07:00Nyheter

Gemensamt svenskt språkbruk för IoT

Svensk vokabulär för IoT. Termer och definitioner. electropedia.org

I tekniska sammanhang är det särskilt viktigt att vara tydlig och konsekvent i sitt språkbruk. Nu har en svensk vokabulär för Internet of Things (IoT) tagits fram av kommittén SEK TK IoT Sakernas internet. Torbjörn Lahrin, ledamot i SEK TK IoT, förklarar i artikeln vad det innebär.

Svensk IoT-vokabulär nu tillgänglig

En gemensam svensk IoT-vokabulär behövs för att få större gemensamt språkbruk kring IoT i Sverige samt för att harmonisera svenska IoT-termer med andra språk. SEK Svensk Elstandard har genom sin tekniska kommitté SEK TK IoT, Sakernas internet tagit på sig uppdraget att ta fram och harmonisera svenska IoT-termer med de internationella IoT-termerna från International Electrotechnical Commission (IEC), där SEK är den svenska medlemmen.

Nu finns termerna för den första officiella versionen av svenska IoT-vokabulären publicerade och fritt tillgängliga på Electropedia. Välj ”Swedish” i drop-down-boxen ”index language” för att se de svenska termerna. Vid användning av termerna efterfrågades hänvisning till Electropedia.

Klicka här för att komma till IoT-vokabulären på Electropedia

Arbetet med IoT-vokabulären

Som ett led i arbetet med framtagningen av vokabulären har SEK TK IoT genomfört två remissrundor till utvalda organisationer, experter och expertgrupper för att få in synpunkter och mer underlag för arbetet. Inkomma kommentarer och synpunkter har sedan använts för att slutligen fastställa de cirka 50 IoT-termerna med synonymer. Sedan remissrundorna har även några av termerna justerats eller plockats bort för att listan ska stämma överens med nuvarande termer i IEV. För deras värdefulla input på remissrundorna riktas ett stort tack till alla som agerat remissinstans. Hela listan av de som mottagit materialet finns att hitta längst ner i artikeln.

SEK TK IoT kommer fortlöpande bevaka ändringar i IEV och uppdatera de svenska termerna vid behov. SEK TK IoT följer också fortlöpande arbetet inom JTC 1/SC 41 Internet of Things and Digital Twin med den officiella standarden för vokabulären, ISO/IEC 20924 och har även möjlighet att komma med inspel och förlag angående befintliga och nya termer.

I vissa avseenden har SEK TK IoT och några av remissinstanserna inte tyckt att den officiella vokabulären fullt ut stämmer med vårt svenska språkbruk. SEK TK IoT har ändå valt att INTE göra avsteg från de internationella termerna eftersom en stor poäng med den svenska IoT-vokabulären är att kunna erbjuda möjligheter till direktöversättningar och delvis automatiserad översättning av texter och dokument. Har vi synpunkter från svensk sida försöker SEK TK IoT i stället förmedla dessa till den internationella standardiseringsgruppen som arbetar med ISO/IEC 20924. 

Flera i Sverige har efterfrågat möjligheten att göra en översättning av hela ISO/IEC 20924, dvs även förklaringarna till termerna. Detta återstår att diskutera och fatta beslut om.

Internationella standarder och Electropedia

 Electropedia, också känd som IEV Online, är en sökbar online-databas innehållande över 22 000 termer. Standardiseringskommittén IEC TC 1 Terminology publicerar i IEV vokabulärer inom många teknikkategorier (93 st) varav IoT har IEV-nummer 741. IEV har möjligheten att hålla namnsatta termer på upp till 19 språk.

De engelska och franska termerna är original och termerna på lokala språk används av en nation för att motsvara den engelska betydelsen. Informationen från IEV kan till exempel användas som underlag för översättning av texter och dokument.

IEV är en avspegling av officiella standarder för vokabulärer. Den engelska officiella standarden för IoT-vokabulär heter till exempel ISO/IEC 20924. Den kan köpas av SEK men finns inte översatt till svenska i nuläget. ISO/IEC 20924 omfattar även förklaringar till termerna.

Det kan vara bra att känna till att IEC TC1 oftast harmoniserar termer och betydelser i IEV mellan olika kategorier. Det blir därför inte alltid EXAKT samma betydelse mellan den publicerade standarden för en vokabulär, till exempel ISO/IEC 20924, och innehållet i IEV. Överensstämmelsen är dock för det mesta förhållandevis god och skiljer på sin höjd på ett fåtal termer. Det är också ofta en fördröjning på ca 6 månader mellan en frisläppt standardvokabulär för en viss kategori och uppdateringen av termer på engelska och franska i IEV som sköts av IEC.

IEV-nummer avser termens identifikationsnummer i IEV, t ex 741-01-01, 741-01-02. Klickar man på numret i Electropedia kommer man till en utökad beskrivning för den aktuella termen, där man bland annat kan få lite mer information om den engelska och franska betydelsen av termen. Man ser även termen på de andra språk som finns tillgängliga.

På sidan med utökad information för en term, näst längst ner i listan markerat med ”sv”, ser man även svenska synonymer för termen. Dessa är också accepterade att använda sig av.

I IEV finns det möjlighet att ange upp till 3 synonymer. SEK TK IoT har valt att i nuvarande förslag ta med några alternativa termer/synonymer för en del av termerna, där vi även i stor utsträckning tagit hänsyn till inkomna synpunkter.

Genus För de termer som är substantiv i singular finns även termens obestämda form angivet (d.v.s. en eller ett):

n = n-genus (utrum), en

t = t-genus (neutrum), ett

För den som är svenskspråkig är genuset oftast självklart men för den som ska översätta till svenska är denna information värdefull.

Synpunkter och frågor

Nuvarande termer är ett resultat av granskning och förslag från ett antal personer inom IoT-området i Sverige. Det går dock inte att undvika att man ibland kan ha olika uppfattning. Betydelse och användning kan också förändras över tiden. SEK TK IoT tar gärna emot synpunkter på de befintliga termerna och kan också svara på eventuella frågor.

Mejla gärna Torbjörn Lahrin, tobbe@lahrin.se som haft huvudansvar för dokumentationen av termerna eller Jesper Rönnholm, jesrnn@gmail.com som är ordförande för TK IoT.

Nedanstående organisationer och grupper tog emot materialet. Ett stort tack riktas till den värdefulla input som bidrog till projektet.

 • Almega, Teleoperatörerna
 • Arbetsgruppen Standarder & Plattformar
 • Assa Abloy
 • FoI, Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Installatörsföretagen
 • IoT Sverige
 • Labatus
 • Post & Telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Region Skåne
 • SIS, Svenska institutet för standarder
 • SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
 • Svensk Byggtjänst
 • Svenskt Näringsliv
 • Vattenfall

Författare: Torbjörn Lahrin
Ledamot SEK TK IoT

Redaktör: Martin Lind
SEK Svensk Elstandard


Om SEK TK IoT

SEK TK IoT, Sakernas internet, arbetar med många olika områden som referensarkitektur, interoperabilitet, bärbar elektronik och frågor kring IoT-tjänsters pålitlighet och trovärdighet. Sverige har genom långtgående insatser arbetat upp ett stort förtroendekapital i den internationella standardiseringen och söker fler intressenter som vill förvalta och vidareutveckla det globala arbetet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard