2016-09-21 14:18Nyheter

Grafen – Ny teknik kräver nya regler och standarder

null

Förslag till nya arbeten med grafenstandarder inom IEC

Ett arbete med en teknisk specifikation, en provisorisk standard, för utvärdering av antal grafenlager föreslås i serien IEC 62607 med internationella standarder för nyckelparametrar i processer för tillverkning av nanobaserade komponenter. Den föreslagna delen skulle få beteckningen IEC 62607-6-2.

Förslaget, med beteckningen IEC 113/330/NP, är ute på omröstning till den 28 oktober 2016 och det kan beställas utan kostnad från SEK Svensk Elstandard, www.elstandard.se/standarder/np.asp. Flera delar i serien är redan på gång och en IEC TS 62607-6-4 med en metod för konduktansmätning av grafenskikt med hjälp av resonanskavitet ska bli klar inom kort.

Ett annat aktuellt projektförslag gäller provning vid olika temperatur och luftfuktighet för att bestämma funktionssäkerheten hos grafenbaserade komponenter. Det handlar om en metod att prova om komponenten uppfyller angivna minimikrav vad gäller lagring vid låg och hög temperatur och att den klarar av att utsättas för temperaturändringar och hög luftfuktighet.

Den föreslagna standarden är tänkt att ingå som en del -3-1 i serien IEC 62876 med internationella standarder med metoder för bedömning av tillförlitligheten hos komponenter som utnyttjar nanoteknik. Förslaget, betecknat IEC 113/331/NP, är ute på omröstning till den 4 november 2016 och kan utan kostnad även det beställas från SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Svenska företag, organisationer, universitet och myndigheter som vill bidra i arbetet med dessa standarder deltar genom den svenska spegelkommittén, SEK TK 113, Nanoteknik inom det elektrotekniska området, inom SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson