2011-01-24 10:02Nyheter

GRÖN IT – ENERGIEFFEKTIVA DATACENTRALER

null

En helt ny europeisk standard med allmänna riktlinjer för konstruktion av datacentraler är på gång!

En av de aspekter som ska behandlas i den kommande standarden är anläggningens energieffektivitet, en del av det som ibland kallas ”grön IT”.

Standarden, EN 50600 - General principles for the design of data centres, är tänkt att underlätta och kunna fungera som ett gemensamt referensdokument för dem som ska konstruera, planera, upphandla, installera, driva och underhålla datacentraler - små företagsservrar såväl som stora anläggningar i nätet.

Förutom en allmän del planeras delar för ”building construction”, ”power distribution”, ”environmental control”, ”telecom cabling infrastructure”, ”security systems” och ”management and operational information”. Den allmänna delen ska också innehålla bilagor för riskbedömning, allmänna konstruktionsprinciper och principer för mätning och rapportering.

I takt med att datacentralerna blir fler och större ökar också intresset för att göra dem mer energieffektiva. Till datacentraler räknas här allt från små företagsinterna servrar till datanätets stora noder och serverhotell. Inom fem år beräknas den årliga elförbrukningen i Europas datacentraler passera 100 TWh vilket är dubbelt så mycket som de svenska kärnkraftverken producerade 2009.

Genom deltagande i SEK Svensk Elstandard i den tekniska kommittén SEK TK 215 har svenska företag och myndigheter möjlighet att påverka och driva det internationella och europeiska arbetet med standarder inom området Elektrotekniska aspekter på data- och telenät.

För mer utförlig information kring standarden och kommittéarbetet besök vår hemsida www.elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard