2018-02-13 08:21Nyheter

​Guld och silver

null

Specifikation för återvinning av koppar och ädelmetaller ur elskrot.

12 ton guld. Så mycket guld beräknas finnas gömt i alla apparater med bildskärmar som skrotas i EU i år. De beräknas också innehålla 57 ton silver, 16 ton indium och 3 ton palladium. Detta enligt rapporten ”Critical raw material and the circular economy” från EUs forskningsorganisation JRC. Rapporten, som kan laddas ner här, ger en klar och översiktlig beskrivning och sammanfattning av resultaten från flera olika forskningsprogram som ska stödja EUs handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

Elektriska produkter och elektronik innehåller överhuvudtaget en hel del koppar, och därtill ofta en del guld och silver, t ex i pläterade kontakter. För att underlätta återvinningen av koppar och ädelmetaller, som guld, silver och palladium, ur elskrot, har den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC tagit fram en teknisk specifikation, som fått den svenska titeln SEK TS 50625-5, Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Slutlig behandling av fraktioner från skrotad elektrisk och elektronisk utrustning - Koppar och ädelmetaller.

Specifikationen utgår från kemiska och metallurgiska processer. Läs förord, inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver syfte och omfattning genom att ladda hem preview här.

Den ingår i en serie med standarder och specifikationer där två andra delar just handlar om bildskärmar, SS-EN 50625-2-2 och SEK TS 50625-3-3. Hela 50625-serien har tagits fram i en grupp CENELEC TC 111X, där svenska specialister deltar genom spegelkommittén SEK TK 111, som organiseras av den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard.

Se preview här på SS-EN 50625-2-2, Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 2-2: Fordringar på behandling av utrustning som innehåller katodstrålerör eller platta bildskärmar.

Se preview här på SEK TS 50625-3-3, Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-3: Sanering av utrustning som innehåller katodstrålerör eller platta bildskärmar.

De här publikationerna har en koppling till EU-direktivet om elektronikskrot, WEEE. SEK TK 111 arbetar också med standarder som stöder tillämpningen av regelverket kring farliga ämnen i EU, RoHS-direktivet. Det finns också en SEK Handbok 451, RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström