2014-10-28 08:40Nyheter

Hantering av risker i projekt

null

SS-ISO 31000 med principer för riskhantering kompletteras nu med särskilda riktlinjer för hantering av risker i projekt i den nya standarden SS-EN 62198 från SEK Svensk Elstandard. 

Den nya standarden SS-EN 62198 ger principer och allmänna riktlinjer för hur osäkerhet och risker hanteras i projekt. Den beskriver ett systematiskt sätt att närma sig frågan, baserat på SS-ISO 31000. Ett projekt förändras hela tiden, på ett annat sätt än en produkt, och det påverkar förstås hanteringen av de risker som kan vara aktuella. 

I standarden betonas därför förståelsen för det sammanhang som omger projektet, t ex samverkan med underentreprenörer och myndigheter. Där framhålls också vikten av kopplingen mellan projektet och den organisation där det drivs. 

Det största avsnittet behandlar just hantering av risker i projekt och i en bilaga finns exempel som illustrerar flera av de moment som beskrivs, t ex identifiering av inre och yttre faktorer.

SS-EN 62198 skiljer sig från SS-ISO 31000 genom att det rör sig om en internationell standard som också antagits som europeisk standard. Det markeras av bokstäverna EN i beteckningen och betyder att standarden är likadan i 33 europeiska länder, även om den har en nationell beteckning i varje land, t ex SS-EN i Sverige och DIN EN i Tyskland.

En annan kompletterande standard är SS-EN 31010, som beskriver olika metoder för riskbedömning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk