2015-03-12 08:09Nyheter

Helhetsgrepp på motordrifter ska sänka elförbrukningen inom industrin.

null

Elmotorer svarar för en ansenlig del av industrins elförbrukning. I motorstandarderna har därför införts nya klasser för motorer med högre verkningsgrad och i flera länder har man infört krav på en övergång till motorer som uppfyller de nya, högre kraven. 

Tanken är, att dagens motorer i industrin efterhand kommer att ersättas med nya, effektivare motorer. Lite på samma sätt som skett i hushållen vid köp av nya kylskåp och tvättmaskiner.

Vad gäller elmotorer är läget lite mer komplicerat, eftersom de är kopplade till en last av något slag, som kanske inte är optimal i förhållande till motorn. Det hjälper inte så mycket att välja en energisnålare motor, om den inte är dimensionerad efter de krav som lasten ställer. Motorerna drivs dessutom allt oftare med en utrustning för varvtalsreglering, som kanske köpts separat.

Inom industrin är lasten i de flesta fall pumpar, fläktar och kompressorer. Det skiljer förstås mellan olika industrigrenar, men inom kemiindustrin kan drivning av pumpar typiskt svara för hälften av den installerade motoreffekten.

Från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC finns därför nu en metod för hur man kan bestämma verkningsgraden för en elmotor med en startkopplare och utrustning för varvtalsreglering.

Utifrån den standarden ska man sedan med hjälp av ett systemperspektiv och en kombination av mätning och beräkning kunna komma fram till hur man bestämmer den sammanlagda verkningsgraden för kombinationen av motor och last. Metoden är tänkt att användas av de kommittéer inom standardiseringen som arbetar med standarder för just pumpar, fläktar och kompressorer. På det sättet ska man bättre kunna anpassa lasten och de olika delarna av motordriften till varandra och därmed öka systemets verkningsgrad. Det finns undersökningar som visar att det kan gå att spara 15 % till 25 % av elförbrukningen på det sättet.

Arbetet har skett efter överenskommelse med EU-kommissionen och EFTA-sekretariatet. Det hänger nära samman med andra liknande projekt inom det område som brukar kallas ekodesign.

De första delarna av standarden är nu färdiga och har i mars fastställts som svensk standard SS-EN 50598-1 och SS-EN 50598-2 av SEK Svensk Elstandard. Endast sådana motordrifter behandlas, som innehåller trefasmotorer för lågspänning.

SS-EN 50598-1 innehåller en metod för att ta fram standarder för hur man bestämmer verkningsgraden för en elmotor som har en startkopplare och en utrustning för varvtalsreglering och som driver en definierad last, t ex en pump.

SS-EN 50598-2 specificerar indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare och en metod för att bestämma förlusterna hos motorn med startkopplare och utrustning för varvtalsreglering.

Den tredje delen, som kommer senare i år, ska behandla frågor kring livscykel och miljödeklaration.

SS-EN 50598-1, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 1: Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen.

SS-EN 50598-2, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 2: Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare.

SS-EN 60034-2-1, Roterande elektriska maskiner - Del 2-1: Bestämning av förluster och verkningsgrad hos elektriska maskiner - Provningsmetoder (exklusive motorer för traktionsfordon).

CENELEC är den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. I de flesta fall antar CENELEC internationella standarder från IEC, med samma innehåll i 33 europeiska länder. Om det behövs, tar CENELEC också fram helt europeiska standarder utan motsvarighet utanför Europa. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och CENELEC.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson