2020-10-21 11:03Nyheter

Helt ny EMC-standard för kontor, butiker och små verkstäder

null

Den vanliga standarden för begränsning av elektromagnetiska störningar delas nu upp i två. Kraven för butiker, kontor och mindre verkstäder blir annorlunda än kraven för bostäder.

Den nya generella standarden SS-EN IEC 61000-6-8 från SEK Svensk Elstandard gäller för utrustning som är tänkt att användas i kontor, butiker och liknande miljöer och som är avsedd för yrkesmässig användning. Det betyder också att den ska kräva professionell installation och inte är tänkt för hemmabruk. Med professionell installation menas här att den som installerar utrustningen ska kunna begränsa elektromagnetiska störningar enligt beskrivningen i installationsanvisningarna.

De generella standarderna används när det inte finns någon produktstandard som passar. Sedan länge har man för de generella standarderna skiljt mellan å ena sidan industrimiljö och å andra sidan bostäder, kontor, butiker och liknande (för avgivna störningar SS-EN IEC 61000-6-4 respektive SS-EN IEC 61000-6-3). Med industrimiljö menas i stort sett anläggningar som matas från en särskild mellan- eller högspänningstransformator. Små industrier och verkstäder som får 230/400V el räknas alltså inte till industrimiljö, utan till ”liknande”, men nu har man alltså delat upp SS-EN IEC 61000-6-3, så att störningar från produkter för yrkesmässigt bruk utanför bostäder behandlas för sig.

Skiljer på bostad och arbetsplats

Bettina Funk på SEK Svensk Elstandard är ordförande i den internationella radiostörningskommittén, CISPR, där den nya standarden tagits fram:

- Tittar man på produkters EMC-egenskaper, så delas de in i två olika klasser, säger hon. De som används i bostäder (klass B) och de som används i industrimiljö (klass A). Små industrier och verkstäder har alltid varit ett gränsfall, eftersom de får 230/400V el precis som bostäder, men ska ändå klara högre elektromagnetiska fält som kan förekomma i industrimiljö. Detta har lett till att ändringsförslag till SS‑EN IEC 61000-6-3 inte gick igenom, bland annat eftersom de antingen gällde produkter för bostäder eller för produkter för små industrier och verkstäder.

- Den nya generella standarden SS-EN IEC 61000-6-8, fortsätter Bettina Funk, säkerställer nu att det blir tydligare vilka krav produkter för små industrier och verkstäder ska följa. SS-EN IEC 61000-6-8 innehåller klass A-gränsvärden för produkter som ändå kommer ner till klass B-gränsvärden genom en professionell installation. Med denna lösning är vägen fri för uppdateringar av EN IEC 61000-6-3.

Med kontor, butiker och liknande miljöer menas i SS-EN IEC 61000-6-8 sådant som inte är bostäder och som får sin elförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet eller från ett likströmsnät som matas från detta. Som exempel nämns i standarden, förutom kontor och butiker, bland annat verkstäder och laboratorier. Andra exempel är nöjeslokaler, vårdinrättningar och skolor, utomhusanläggningar och vissa gemensamma lokaler i byggnader, som källare och kontrollrum. För utrustning som inte är tänkt för yrkesbruk gäller även i fortsättningen SS-EN 61000-6-3, också i butiker och på kontor osv.

Internationella standarder från CISPR och IEC antas oftast också som europeisk standard, EN, i CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Att enas om dem som europeisk standard säkrar att de sedan fastställs som nationell standard i EU och flera andra europeiska länder utan individuella ändringar.

EMC-standarder allt viktigare

Bettina Funk betonar EMC-standardernas ökande betydelse:

- Fler och fler radioanvändningar delar spektrumet, som är en knapp resurs, påpekar hon. Samtidigt elektrifieras fler och fler produkter, och det medför ökat brus. EMC-standarder är därför viktiga att utveckla och beakta för att skydda spektrumet. De generella standarderna täcker produkter som inte täcks av EMC-produktstandarder och, summerar Bettina, därför är de speciellt viktiga för nya produkter som till exempel solceller eller produkter för trådlös energiöverföring, WPT.

SS-EN IEC 61000-6-8 omfattar emission i frekvensområdet 0 Hz till 400 GHz. Jämfört med SS-EN 61000-6-3 är den maximalt tillåtna emissionen i de flesta fall högre. Till exempel tillåts tio dB högre utstrålning upp till 1 GHz, eftersom det är klass A-gränsvärden som tillämpas. Nytt är också ett mer omfattande krav på den dokumentation som användaren ska få om olika åtgärder som kan användas för att minska emissionen från utrustningen, så att störningsnivåerna vid områdets gräns motsvarar de som anges i SS-EN 61000-6-3 (klass B). Det gäller också störningar på elnätet. I standarden finns även två särskilda bilagor om likströmsmatad utrustning.

Förutom de här båda generella emissionsstandarderna finns det alltså också en SS‑EN IEC 61000‑6‑4 om emission från utrustning i industrimiljö. Dessutom finns de båda generella immunitetsstandarderna SS-EN IEC 61000-6-1 för bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer och SS-EN IEC 61000-6-2 för industrimiljö, läs mer om den här. Som de flesta andra internationella standarder som tagits fram inom CISPR och IEC har de också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Det är genom den svenska gruppen SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet, där Bettina Funk också är ordförande, som svenska specialister deltar i arbetet med standarderna, från företag, myndigheter, forskningsinstitut och högskolor.

Särskild immunitet

Redan tidigare har de fyra generella standarderna utökats med några immunitetsstandarder för speciella miljöer och förhållanden. Den ena är SS‑EN 61000‑6‑5 med fordringar på immunitet hos utrustning för kraft- och transformatorstationer, där de elektromagnetiska förhållandena är särskilt svåra och där de allt smartare elnäten kräver mer och mer avancerad elektronik. Den andra är SS-EN 61000-6-7 om immunitet hos utrustning för säkerhetskritiska system i industrin. Den läses gärna tillsammans med SS-EN 61000-1-2 som kopplar EMC till fordringarna på säkerhetskritiska system i standardserien SS-EN 61508 (IEC 61508). Den behandlar bland annat EMC-aspekter på olika nivåer i systemet och ger principer för verifiering och validering.

Det finns även en IEC 61000-6-6 som handlar om immunitet mot nukleär elektromagnetisk puls (HEMP). Se också SEK TS 61000-5-10 som beskriver hur man skyddar civila fastigheter och anläggningar mot avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI) och elektromagnetiska pulser alstrade på hög höjd (HEMP). Dessa kommer från kommittén för skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter, SEK TK 77C Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter.

Den som inte deltar i arbetet med att ta fram och underhålla standarderna, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk