2017-12-05 09:26Nyheter

Heta ämnen

null

Säkerhetsstandarderna för elektriska industriugnar revideras.

Det handlar om SS-EN 60519-1 (SS-EN IEC 60519-1) som innehåller de säkerhetsfordringar som gäller gemensamt för olika typer av anläggningar, men också flera kompletterande delar. I första hand del tre som ger tilläggsfordringar för installationer med induktionsvärmning och resistiv värmning samt för induktionssmältanläggningar, del fyra om ljusbågsugnar och del sex om mikrovågsanläggningar för uppvärmning.

Revisionen av standarderna sker i den tekniska kommittén IEC TC 27, Industrial electroheating and electromagnetic processing. Liksom de flesta andra svenska standarder på elområdet, är de här egentligen internationella standarder som arbetas fram i internationellt samarbete inom IEC och sedan antas som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Företag och myndigheter som vill vara med i arbetet, för att påverka med sitt kunnande och för att få tidig information, är välkomna att delta genom den svenska gruppen SEK TK 27 Industriell elvärme som är spegelkommitté (referensgrupp) för det internationella arbetet.

Den allmänna, första delen av standarden kom i ny utgåva så sent som för två år sedan. men det har påpekats att den inte helt stämmer överens med det nya europeiska lågspänningsdirektivet. Istället för att göra en särskild europeisk anpassning, reviderar man nu den internationella standarden i IEC. För de övriga delarna handlar det om anpassning till nya rön och teknikens utveckling. Del tre, om induktionsvärmning, ska dessutom slås ihop med den nuvarande del 11, som behandlar elektromagnetiska omrörare och liknande.

Övergången från fossila bränslen till el ökar intresset för elektriska industriugnar men IEC TC 27 har funnits sedan 1937, i åttio år. I kommitténs arbetsområde ingår även att ta fram metoder för hur man provar ugnarnas egenskaper och prestanda. Den centrala standarden för det är SS-EN 60398 som kom i ny utgåva för två år sedan. Den innehåller också avsnitt som behandlar mätning och beräkning av energieffektiviteten – verkningsgraden – och kan användas i en PDCA-cykel (plan-do-check-act) enligt energiledningssystemstandarden SS-EN ISO 50001.

Se preview här på SS-EN IEC 60519-1, Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar. Se preview här på SS-EN 60398, Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Funktionsprovning.

Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Standarderna för industriell elvärme gränsar till standarder inom andra områden, som maskiners elutrustning eller kopplingsutrustningar för lågspänning. Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell