2016-09-15 16:23Nyheter

Hur mycket dammar det kring elverktyget?

null

För att kunna jämföra hur mycket det dammar kring olika elverktyg behövs en metod för att mäta dammet.

Standarder behövs för att man ska kunna bedöma, jämföra och begränsa hur mycket damm som produceras och virvlar upp runt sticksågar, slipmaskiner och liknande. Med hjälp av standardiserad metoder kan man då jämföra egenskaperna hos elverktyg av olika fabrikat. På så sätt kan man välja den som dammar minst och bidra till utvecklingen av produkter med bättre egenskaper.

Den allmänna delen SS-EN 50632-1, som gäller alla typer av eldrivna verktyg, fastställdes i mars och flera delar med särskilda fordringar på olika sorters elverktyg börjar gälla nu i september.

De mätmetoder som beskrivs i standarderna i serien SS-EN 50632 är tänkta att användas som grund när tillverkarna deklarerar dammalstring. På det sättet ska man kunna jämföra olika verktyg på ett rättvisande sätt. Standarderna ansluter till standarden SS-EN 1093-9 för beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen och ska kunna användas både för verktyg med och utan dammuppsamling.

Se preview på SS-EN 50632-1 här. Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

De standarder i serien SS-EN 50632 som är fastställda är
SS-EN 50632-1 med gemensamma fordringar
och SS-EN 50632-2-1 för diamantborrmaskiner

SS-EN 50632-2-3 för betongslipmaskiner och roterande slipmaskiner

SS-EN 50632-2-4 för planslipmaskiner andra än roterande

SS-EN 50632-2-11 för sticksågar och svärdsågar

SS-EN 50632-2-14 för hyvlar

SS-EN 50632-2-17 för handöverfräsar och kantfräsar

SS-EN 50632-2-19 för lamellfräsar

SS-EN 50632-2-22 för kapmaskiner och spårfräsar

SS-EN 50632-2-6 fordringar på hammare

SS-EN 50632-3-1 för transportabla bordssågar

och några delar till är på gång, bl a för cirkelsågar.

Liksom flera andra serier med standarder består den här av en första del med grundläggande information och anvisningar för hela produktområdet. Den kompletteras av olika tilläggsdelar, anpassade för olika produkttyper. De delarna beskriver hur man kommit överens om att provningarnas ska gå till och hur resultaten ska presenteras. De skiljer sig åt genom att själva mätningarna kan behöva göras på olika sätt – för att olika slags produkter ser olika ut – och för att ange hur den ska arbeta under provningen: belastning, arbetsriktning och annat som kan behöva beskrivas olika för olika sorters produkter.

Under beteckningen EN 50632 har standarderna tagits fram i europeiskt samarbete i organisationen CENELEC. Genom att den är en europeisk standard, ska den sedan fastställas som nationell standard i de 33 länder som deltar i CENELEC. I Sverige fastställs den som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen på elområdet.

För säkerheten hos handhållna och transportabla elverktyg finns det sedan länge standarder, de flesta numera i en serie med beteckningen SS-EN 62841. Den serien ersätter succesivt den tidigare standardserien med beteckningen SS-EN 60745. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.

Genom de tekniska kommittéer som organiseras av SEK kan svenska företag, myndigheter, organisationer och högskolor delta i arbetet med att utveckla internationella och europeiska standarder som gäller el och elektronik. För området säkerhet hos elektriska handverktyg finns den tekniska kommittén SEK TK 116.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson