2020-09-03 09:06Nyheter

Hur mycket el producerar vågkraftverket?

null

Och hur jämför man olika slags vågkraftverk med varandra? Det finns en standard för hur man gör för att undersöka det.

Nåja, inte en riktig standard än, men en teknisk specifikation, TS, en förstandard från den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Den har skrivits för att bland annat kunna användas av konstruktörer och investerare som vill validera produktens egenskaper.

Inom nya områden med snabb utveckling är det vanligt att man börjar så här, med att komma överens om en TS, för att ge grunder och visa riktningen. Sedan kan man besluta att bygga vidare och fastställa en ”riktig” internationell standard. Sådana brukar också antas som europeisk standard.

Specifikationen, IEC TC 62600-100, ger en metod för att bedöma ett vågkraftverks förmåga att producera el, baserat på förhållanden på provplatsen. Den innehåller mätning av uteffekten vid olika förhållanden och en metod för att utifrån det bedöma och redovisa anläggningens energiproduktion. Se vad den handlar om i preview här.

En kompletterande IEC TS 62600-101 ger vägledning för uppskattning, analys och redovisning av utsikterna för elproduktion på platser som kan vara lämpliga för vågkraftverk. Se preview här. Andra delar i 62600-serien handlar bland annat om elkvalitet, akustiska egenskaper och om försök och provning i tidiga utvecklingsstadier.

De ingår i en serie resultat från gruppen IEC TC 114, Marine energy - Wave, tidal and other water current converters (i Sverige SEK TK 114 Marin energi – Våg- och tidvattenenergiomvandlare). Svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna att delta och bidra i arbetet. En svensk spegelkommitté till det internationella arbetet i IEC finns inom SEK Svensk Elstandard, som av regeringen utsetts att vara den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

Även för andra slags förnybar elproduktion pågår arbeten med standarder och vägledningar inom IEC, som för sol, vind och konventionell vattenkraft.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström