2012-04-11 16:29Nyheter

Ibland är det svårt att höra vad som sägs - en ny standard ger verktyg för förbättring.

null

Ibland är det svårt att höra vad som sägs - en ny standard ger verktyg för förbättring.

Med hjälp av standarden SS-EN 60268-16 kan man bedöma kvalitén på det överförda ljudet, speciellt med avseende på hur det går att uppfatta tal. Den beskriver en metod som utnyttjar talöverföringsindex (Speech Transmission Index, STI) som ett mått för att förutsäga uppfattbarheten hos tal som överförs från talare till lyssnare.

Metoden har funnits sedan sjuttiotalet och har successivt utvecklats och förfinats. Den nya utgåvan av standarden ger en tydligare och mera entydig beskrivning av metoden och inför en funktion för att beskriva publikens skärmande inverkan. Dessutom införs korrektioner för lyssnare med annat modersmål och för lyssnare med vissa typer av hörselnedsättning.

STI kan användas för mätning av den potentiella uppfattbarheten för olika typer av ljudsystem och akustiska miljöer, t ex för rum och samlingssalar, för högtalaranläggningar för utrop på stationer och liknande eller för kommunikationsradiosystem. Utifrån dessa mätningar ges en metod för att förutsäga uppfattbarheten. Standarden kan också användas för certifiering av system för talat utrymningslarm.

Standarden vänder sig bl a till dem som projekterar och installerar ljudanläggningar av olika slag och till ljudtekniker och forskare inom området.

Mer information kring månadens standard finner du på vår hemsida, elstandard.se.

Den nya utgåvan av SS-EN 60268-16, Ljudanläggningar - Del 16: Objektiv bedömning av taluppfattbarhet med hjälp av talöverföringsindex ingår bland de av SEK Svensk Elstandard fastställda standarderna i april.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard