2015-05-28 11:24Nyheter

Industri 4.0

null

Europeisk IT-agenda lyfter fram standardiseringens betydelse för industrins förnyelse.

Inom ramen för Europas digitala agenda tar EU-kommissionen fram en rullande plan för standardisering inom IT-området som uppdateras vartannat år. En av nyheterna i årets utgåva är att den nu också behandlar Advanced manufacturing, eller det som tyskarna kallar Industrie 4.0, integrering av IT i industriprocesser, så att de lyfts till en ny nivå.

Inom det området lyfter rapporten fram några pågående arbeten med standarder, framförallt ett par av de större projekt som i IEC drivs inom området industriell processtyrning. De är IEC 62443, Network and system security in industrial communication networks, och IEC 62541 om OPC-UA. IEC är den internationella organisation för standardisering på elområdet, och de flesta av de internationella standarderna därifrån antas också som europeisk standard.

OPC-UA är en plattformsoberoende standard som medger kommunikation mellan olika typer av enheter och över olika slags nät. Den är avsedd för system för tillverkning och underhåll och medger koppling till andra system, t ex för övervakning och datainsamling (SCADA) och för företagsintegration (MES).

Andra projekt som nämns är de som drivs inom ISO TC 184 och IEC TC 3 kring produkt- och processdata.

Rapporten länkar bland annat till några olika nationella planer för industrins modernisering. Bland annat länkas de till tyska och franska handlingsplanerna, som båda på flera ställen betonar vilken betydelse standardiseringen har i de här sammanhangen och hur viktigt det är att öka den egna industrins deltagande i, det oftast internationella, arbetet.

Genom SEK Svensk Elstandard är svenska företag, organisationer, högskolor och myndigheter välkomna att delta i arbetet inom IEC. Läs mer om IEC TC 65 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström