2019-11-08 10:41Nyheter

Industri och politik – ny brittisk studie

null

I dessa brexit-tider har vi fått ögonen på en rapport från det brittiska näringsdepartementet – om ”Regulation for the Fourth Industrial Revolution”.

Den brittiska skriften är klart läsvärd – och den handlar inte bara om ”Industri 4.0” eller ”smart industri”. Den handlar om hur arbetet med regler – i första hand lagar och föreskrifter – kan fås att möta en snabb och potentiellt genomgripande teknisk utveckling. Syftet är att identifiera och utveckla arbetssätt för att åstadkomma regelverk som stöder innovation och samtidigt skyddar människor och miljö.

Rapporten utgår från fyra utmaningar. Den första är att få Storbritannien att ta täten inom artificiell intelligens och i den datadrivna revolutionen. Sedan handlar det om att maximera fördelarna för den brittiska industrin i den gröna omställningen och att bli ledande i omvandlingen av transport och samfärdsel. Till sist gäller det också att med hjälp av innovationer möta behoven hos en åldrande befolkning. I bakgrunden finns den uttalade avsikten att investeringarna i forskning och utveckling ska ha nått 2,4 % av Storbritanniens BNP år 2027.

Det är alltså inte lite det handlar om. Uppdelat i några områden gås utmaningarna igenom, tillsammans med en plan för hur brittisk politik och förvaltning på bästa sätt ska möta dem. Fokus ligger på att stödja experiment och resultat och att verka för tillgänglighet och dialog. Speciellt samspelet mellan innovation och regelverk uppmärksammas: hur och när är det lämpligast att reglera innovativa områden? Detta är en intressant läsning, även om förslagen, så här till att börja med, inte alltid är helt konkreta.

Särskilt betonas betydelsen av standarder för att stödja innovation och för att ge industrin tydliga spelregler. Standardisering framhålls också som ett alternativ till föreskrifter och, på den internationella arenan, som ett verktyg för att stärka den brittiska industrins position och konkurrenskraft.

Det är intressant att se hur det brittiska näringsdepartementet betonar vikten av att tillsammans med andra länder arbeta med internationella standarder för att göra det möjligt för innovatörer att samarbeta på internationella marknader, säger Thomas Korssell, VD på SEK Svensk Elstandard. SEK verkar inom el och elektronik och arrangerar nästa år IEC General Meeting, där tvåtusen standardiseringsverksamma från hela världen möts i Stockholm.

Den brittiska rapporten, ett ”White paper” på 35 sidor, kan laddas ner här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell