2014-02-26 11:28Nyheter

Industriell automation kan bidra till ökad energieffektivitet i industrin.

null

Industriell automation kan bidra till ökad energieffektivitet i industrin.

Att använda automationsverktyg för att effektivisera energianvändningen i industrin ligger nära till hands. Nu finns det en internationellt överenskommen teknisk rapport som kan vara till hjälp för dem som intresserar sig för ämnet.

Det är IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området, som kommit med en teknisk rapport om Energy efficiency through automation systems. Rapporten är egentligen ett svar på ett projekt inom IEC, att beskriva området på ett sådant sätt att det också framgår var standardiseringen kan göra insatser.

Där beskrivs en enkel generell modell för tillämpningsfunktioner och automationsfunktioner, baserat på standarden IEC 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem (i Sverige SS-EN 62264). Den kombineras sedan med en modell för systemgränser som hämtas från ISO 20140-1. Detta kompletteras med rekommendationer kring generella verktyg och metoder, för den som försöker ta sig an ämnet. Här blir texten inte längre lika systematisk, eftersom en del rekommendationer och förslag vänder sig till den intresserade läsaren, medan andra identifierar och motiverar nya standardiseringsprojekt.

Därefter beskriver rapporten hur man använder nyckeltal (Key performance indicator, KPI) för att beskriva energieffektiviteten för en process eller verksamhet, med en kortfattad vägledning hur man väljer nyckeltal för delar av processen och för produkter. Det visas hur detta tillämpas för tillverkningsindustri, processindustri och för stödjande funktioner och illustreras med en kylvattenpump som exempel.

Den tekniska rapporten, som har beteckningen IEC 62837, har tagits fram inom gruppen IEC TC 65, som arbetar med standarder för industriell processtyrning. För att göra den mer tillgänglig har SEK Svensk Elstandard, den organisation som är den svenska medlemmen i IEC, gett ut den i sin serie tekniska rapporter, med beteckningen SEK TR 62837 men fortfarande på engelska. På elstandard.se kan en preview på de inledande sidorna laddas ner.

Genom att delta i den grupp inom SEK Svensk Elstandard, SEK TK 65, som speglar arbetet i IEC TC 65, kan svenska företag och andra intressenter delta i det internationella arbetet med standarder inom området industriell processtyrning, t ex för att bidra till en förbättrad energianvändning i industrin.

 


 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström