2017-05-11 11:02Nyheter

Industriella IT-nät

null

Förslag till ny utgåva av IEC 61918 på remiss.

En vägledning för installation av nät för informationsöverföring i industrin finns i standarden SS-EN 61918. Den stämmer helt överens med den internationella IEC 61918 som tagits fram i samarbete mellan specialister världen över.

SS-EN 61918 (IEC 61918) är inte bara en tillämpning av standarderna för generella i serierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174, genom att den beskriver installation för de olika fältbussar som omfattas av standarder i serien SS-EN 61784-5. Den är också en byggsten i arbetet med säkra och tillförlitliga system för styrning och övervakning av processer och maskiner.

IEC 61918 är under revision och ett förslag är ute på remiss och kan, under beteckningen 65C/869/CDV, fram till den 5 juni 2017 beställas från SEK Svensk Elstandard, som organiserar svenska intressenters deltagande i arbetet. Den som vill kan istället följa en länk på samma sida, för att anmäla sig och kommentera förslaget direkt på nätet. Förslaget innebär en allmän uppdatering och översyn, bl a av avsnitten om skärmning och potentialutjämning, och innehåller ett nytt avsnitt om fjärrmatning.

Den nuvarande utgåvan av SS-EN 61918, Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring, är från 2014, se preview här. Den kommer förmodligen att gälla i ytterligare fyra år, eftersom den nya standarden som sagt är under arbete och den elektrotekniska standardiseringen i Europa tillämpar en övergångstid, då både den gamla och den nya utgåvan gäller.

Förslaget har tagits fram inom gruppen IEC SC 65C, Industrial networks, inom IEC TC 65, Industrial process measurement, control and automation, där svenska företag och högskolor deltar genom SEK TK 65, Industriell processtyrning. Läs mer här.

här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström