2018-12-11 07:45Nyheter

Industriella nät

null

När maskiner och anläggningsdelar blir mer digitala krävs högkvalitativa kabelnät också i industrin.

En riktig installation av nät för informationsöverföring i industrier är en viktig förutsättning för en tillfredsställande tillgänglighet och goda prestanda för de anslutna systemen. Råd och specifikationer för nät finns i standarden SS-EN 50173-3, både för större anläggningar och för industrilokaler i byggnader som också hyser till exempel kontor. Också där sista länken är trådlös behövs en pålitlig förbindelse fram till accesspunkten. Skydd och säkerhet är viktigt, liksom olika miljöförhållanden, som mekaniska påfrestningar och EMC-egenskaper.

SS-EN 50173-3 beskriver generella kabelnät i industri och de gränssnitt där de är anslutna till applikationsspecifika komponenter. Den omfattar både nät med fiber och med balanserade kablar och behandlar särskilt anslutning till lokala nät i automationsöar. Liksom övriga särskilda delar av SS-EN 50173 (till exempel om nät för bostäder eller kontor), används delen om nät för industrier tillsammans med den allmänna och grundläggande första delen, SS-EN 50173-1. SS-EN 50173-3 ansluter dessutom till standarden SS-EN 61918, Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring. Den ger en gemensam referens för installation av media för de flesta typer av nät för industriell kommunikation. På så sätt är den en grund för installation av olika typer av fältbussar, något som beskrivs i olika delar av SS-EN 61784-5-X.

Bland nyheterna i den nya SS-EN 50173-3 som fastställdes i september finns installationer för den nya klassen OM5 för fiberkabel och för klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel. Läs mer i preview på SS-EN 50173-3, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät – Del 3: Industrier, som du kan hämta här. Se också preview här på SS-EN 50173-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar. Med funktionen preview kan man få en introduktion till standarden, genom att ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. SS-EN 61918 har kommit i ny utgåva i december, se preview här.

Arbetet med serien SS-EN 50173 har skett i europeiskt samarbete och resultatet har också antagits som europeisk standard. Det bygger dessutom på internationella arbeten som gjorts inom IEC och ISO. Svenska specialister har deltagit genom gruppen SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Läs mer om
SEK TK 215 här.

De andra nämnda svenska standarderna har tagits fram i den internationella standardorganisationen IEC, i kommittén TC 65 för industriell processtyrning, där svenska intressenter deltar genom SEK TK 65. Några andra aktuella standarder därifrån är SS-EN 62657 om trådlös kommunikation i industriella nätverk och serien SS-EN 61346 med EMC-fordringar på utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål. Läs mer om TK 65 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström