2019-05-22 13:12Nyheter

Industrins digitalisering och nya material innebär utmaningar att uppmärksamma.

null

Med allt mer elektronik på olika platser i industri och infrastruktur blir frågor kring elektronikens tålighet allt viktigare. Ett exempel är förmågan att motstå följderna av elektrostatiska urladdningar.

De fordringar på immunitet mot olika slags elektromagnetiska störningar i industrimiljö som finns i standarden SS-EN 61000-6-2 sätter också en nivå för tåligheten mot elektrostatiska urladdningar. Där anges ± 4 kV för kontakturladdning och ± 8 kV för urladdning genom luften. I båda fallen tillåts att produkten ”hickar till” i urladdningsögonblicket, förutsatt att den sedan återgår till full funktion (eller vad tillverkaren angett). I standarden kallas det funktionsvillkor B. För säkerhetskritisk utrustning krävs högre provningsspänning och villkoren för hur produkten får reagera är också hårdare.

Hur uppstår det?
Statisk elektricitet uppstår när fasta föremål, som transportband eller plastfilm, separeras – eller när människor rör sig. Den kan också alstras av flöden av vätskor eller pulver och genom induktion, alltså när föremål laddas i elektriska fält. Om laddningen inte utjämnas eller avleds till jord kan den byggas upp till nivåer som ger urladdningar som kan skada elektronik och vålla obehag. I explosionsfarlig atmosfär eller vid brännbart damm kan urladdningen också orsaka brand eller explosion.

Just statisk elektricitet i explosionsfarliga områden behandlas i SEK Handbok 433. Där beskrivs ingående hur statisk elektricitet uppstår och byggs upp under olika förhållanden och i olika slags anläggningar. Olika motåtgärder beskrivs för de olika förhållandena. Även om syftet med handboken är att minska laddningarna för att undvika explosion eller brand, kan den också användas för att kontrollera uppladdningen i vanliga, icke explosiva miljöer. Till exempel för att minska påfrestningarna på elektronik.

Hur skyddar man?
Särskilt när ledande anläggningsdelar, som rör och tankar, ersätts med motsvarande av plastmaterial, kan laddningar byggas upp på platser där det inte skett tidigare. Också byte av till exempel golvmaterial kan spela in. Särskilt vid montering eller reparation av elektronik måste riktiga skyddsåtgärder vidtas, för att känsliga komponenter inte ska skadas eller förstöras. En enklare introduktion till åtgärder mot elektrostatiska urladdning, t ex i sjukhusmiljö eller vid elektronikreparation, ges i SEK Handbok 454.

En fullständig vägledning ges i IEC TR 61340-5-2, Electrostatics – Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide. Den är avsedd för elektronikproduktion eller för andra platser där känslig elektronik hanteras, t ex vid montering i andra produkter i fabrik eller vid service. Se preview här på SEK Handbok 433, utgåva 2, här på SEK Handbok 454 och här på IEC TR 61340-5-2, utgåva 2.

Genom tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard har svenska specialister deltagit i arbetet med dessa. Kontakta gärna SEK Svensk Elstandard för mer information elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell