2013-01-10 17:52Nyheter

Industrins samverkan med smarta elnät i fokus

null

Industrins samverkan med smarta elnät i fokus i japanskt förslag till standard inom IEC.

Från Japan kommer ett förslag till ett arbete att skriva en internationell standard inom IEC, för att identifiera och beskriva gränssnittet mellan det smarta elnätet och industrins automationssystem. Syftet är att åstadkomma, eller komplettera, de standarder som behövs för att möjliggöra planering och styrning av energi- och informationsflödet mellan elnätet och en industrianläggning.

I de smarta elnäten med en stor andel sol-, vind- och vattenkraft blir fler konsumenter också elleverantörer. Förbrukningen kommer också att kunna – behöva – anpassas efter tillgången på el. För industrin är detta egentligen inte nytt. En del industrier har stora förbrukare som kan kopplas bort vid hård belastning, medan andra har egen vatten- eller mottryckskraft och tidvis levererar el till nätet. Å andra sidan finns det industrier som är beroende av oavbruten elleverans och som därför ställer högre krav på elleverantör och nätägare. Det nya ligger främst i de ökade kraven på automatisering och i att fler kommer att beröras.

Vissa industrier kan inte avbryta produktionen när den väl startats, men en del kan planera produktionen efter tillgången eller priset på el, om de förvarnas i god tid. Det finns också verksamheter som utan större problem kan anpassa driften efter tillgången på el, t ex genom att tillfälligt reducera eller senarelägga delar av produktionen. Industrier med egen elproduktion kan få större betydelse än idag, t ex för att täcka upp vid effektbrist. För gränssnitten mellan industri och nät och för signaler för styrning och information krävs det standarder och förslaget pekar på att existerande standarder inte fullt ut täcker de kommande behoven. 

Förslaget är lämnat till den tekniska kommittén IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Förslaget har beteckningen 65/519/NP och kan beställas här fram till den 22 mars 2013. På samma plats finns också en aktuell lista med förslag till nya projekt inom IEC. 

Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning. Läs mer här.

Bland nyare standarder från SEK TK 65 märks t ex SS-EN 62264, Integrering av processtyrning och affärssystem, och SS-EN 62541, OPC Unified Arcitecture.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström