2013-11-26 11:29Nyheter

Informationsflöden i företag

null

Standarden SS-EN 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem är uppgraderad.

SEK Svensk Elstandard har nu fastställt den nya utgåvan av den internationella standarden IEC 62264-1 som svensk standard SS-EN 62264-1. Det är den första delen av standarden för integrering av processtyrning och affärssystem. Den beskriver en funktionsmodell för företaget, med fyra skikt med olika uppgifter och olika tidsperspektiv och lägger fast en terminologi och en begreppsapparat som kan användas av alla berörda. Dessa grunder är viktiga, eftersom man kan se de här frågorna från flera olika håll och lägga vikt vid olika processer, som lagerstyrning, ekonomistyrning osv.

Bland förändringarna mot den förra utgåvan från 2008 märks framförallt modifieringar och tillägg i modellerna. Också del 2 av standarden har kommit i ny utgåva. Den behandlar attribut för objektmodeller, dvs vilka uppgifter och egenskaper de olika aktörerna i systemet har. I den har flera objektmodeller tillkommit och att andra flyttats från del 2, för att samla alla på samma ställe.

SS-EN 62264-1, Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 1: Modeller och terminologi

SS-EN 62264-2, Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 2: Objekt och attribut för integrering av processtyrning och affärssystem

SS-EN 62264 omfattar alla typer av produktion: styckvis, satsvis eller kontinuerlig. Den överensstämmer nästan helt med den amerikanska ISA-95.

Standarden har tagits fram inom gruppen IEC TC 65 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området. Svenska företag kan delta genom SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Bland nya projekt inom IEC TC 65 finns bland annat en planerad IEC 62264-4 om ”Objects and attributes for manufacturing operations management integration” och ett projekt om ”Human factors and functional safety”.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström