2012-11-05 08:03Nyheter

Informationsflöden i företag

null

Hela den internationella versionen av ISA-95 är nu svensk standard – SS-EN 62264

Alla delar av den internationella standarden för integrering av processtyrning och affärssystem, som i stort sett överensstämmer med den mer kända ISA-95, är nu svensk standard.

Det självklara att det behövs ett fungerande utbyte av information mellan produktionen och andra delar av företaget, t ex inköp, försäljning och företagsledning, blir genast mer komplicerat i en datoriserad miljö. Produktionen måste reagera på förändringar i marknaden och förändringar i produktionsvillkoren påverkar andra delar av företaget, men för att kunna hantera detta i en datoriserad miljö, med snabba beslutsprocesser och stora informationsmängder, måste också detta informationsutbyte datoriseras. Sådana system (eller delar av dem) kallas ofta MES, Manufacturing Execution Systems.

Ett grundläggande arbete inom området har utförts inom ISA och en internationell variant av det resultatet, ISA-95, har givits ut av IEC med beteckningen IEC 62264. Den har också antagits som europeisk standard av CENELEC och alla delarna av IEC 62264 har nu fastställts som svensk standard SS-EN 62264 av SEK Svensk Elstandard.

Den sista delen, SS-EN 62264-5, kom nu i oktober. Den behandlar särskilt informationsgränssnittet mellan tillverkningssystem och affärssystem. Standarden definierar transaktioner – i termer av informationsutbyte – mellan applikationer för affärsaktiviteter och tillverkningsaktiviteter. Den skiljer för detta på tre sorters aktiviteter: pull, push och publish, alltså en där information begärs, en där den kommer oombedd och en där den görs tillgänglig.

SS-EN 62264, Integrering av processtyrning och affärssystem, omfattar alla typer av produktion: styckvis, satsvis eller kontinuerlig. Den bygger på en funktionsmodell för företaget, med fyra skikt med olika uppgifter och olika tidsperspektiv, och lägger fast en terminologi och en begreppsapparat som kan användas av alla berörda. Detta görs i den första delen, SS-EN 62264-1, Modeller och terminologi. Dessa grunder är viktiga, eftersom man kan se de här frågorna från flera olika håll och också prata om lagerstyrning, ekonomistyrning osv.

Den andra delen behandlar attribut för objektmodeller, dvs vilka uppgifter och egenskaper de olika aktörerna i systemet har, och den tredje beskriver aktivitetsmodeller för produktionsstyrning, dvs förbindelserna mellan aktörerna. Någon del fyra finns inte i IEC. ISA-88 om styrning av satsvis produktion ligger till grund för SS-EN 61512.

Den svenska kommittén för deltagande i arbetet inom IEC med standarder för processtyrning är SEK TK 65Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström