2013-05-23 13:15Nyheter

Informationsflöden i industrier

null

En ny del av den amerikanska standarden ISA-95 för integrering av processtyrning och affärssystem föreslås bli internationell standard.
I en datoriserad miljö ställs nya krav på utbytet av information mellan produktionen och andra delar av företaget, t ex inköp, försäljning och företagsledning. Eftersom olika funktioner i företaget berörs, liksom olika typer av system med olika syften, t ex lagerstyrning eller ekonomistyrning, är det viktigt med en gemensam utgångspunkt. ISA-95, och dess internationella motsvarighet IEC 62264, har skrivits för att ge de nödvändiga grunderna. Standarden bygger på en funktionsmodell för företaget, med fyra skikt med olika uppgifter och olika tidsperspektiv och omfattar alla typer av produktion: styckvis, satsvis eller kontinuerlig.

Nu är det alltså dags för del 4 av standarden, Enterprise-Control System Integration – Part 4: Objects and attributes for manufacturing operations management integration. Den behandlar gränssnitt inom den nivå där produktionsstyrningen sker. Tillsammans med den exiterande del 3 ska den ge en sammanhängande uppsättning begrepp och modeller för att integrera system för produktionsstyrning.

Gränssnitt ”nedåt” mot själva tillverkningen finns i OPC-standarden SS-EN 62541 (IEC 62541). Satsvis bearbetning beskrivs i SS-EN 61512 (IEC 61512 som bygger på ISA 88) som hänger nära ihop med SS-EN 62264.

Grundläggande arbete inom området har utförts inom ISA i USA och en internationell variant av det resultatet, ISA-95, har alltså givits ut av IEC med beteckningen IEC 62264. Alla tidigare delar av IEC 62264 har antagits som europeisk standard av CENELEC och också fastställts som svensk standard SS-EN 62264 av SEK Svensk Elstandard. 

Det aktuella förslaget är lämnat till den tekniska kommittén IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Det har beteckningen IEC 65/297/NP och kan utan kostnad beställas här fram till den 28 juni 2013. På samma plats finns också en aktuell lista med andra förslag till nya projekt inom IEC.

Genom att vara med i arbetet i den tekniska kommittén TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard kan man aktivt påverka arbetet med standarden. Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk standard och svensk standard.

Andra aktuella standarder från TK 65 är SS-EN 61499 och SS-EN 61804 om funktionsblock, och SS-EN 62381 för leveransprovningar (FAT, SAT och SIT). Mer information om standarderna finns att läsa på elstandard.se.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström