2018-08-07 09:51Nyheter

Installation med fiber – Rapporten med krav på fibertekniker är nu uppdaterad.

null

Kravspecifikation för fibertekniker, SEK Teknisk Rapport 14, finns nu i en uppdaterad utgåva med nya standardhänvisningar, begrepp och förklaringar samt flera förtydliganden.

Denna kravspecifikation ger underlag för att säkerställa att fibertekniker har tillräcklig kompetens med hänsyn till installation och framtida driftsäkerhet. Därigenom försäkras god kvalitet för den fiberoptiska infrastrukturen. Kravspecifikationen hanterar hela kedjan från stomnät till access- och fastighetsnät.

Uppdateringen har gjorts av den tekniska kommittén SEK TK 215 för data- och teleinstallationer, med stöd av SEK TK 86, fiberoptik. Kravspecifikationen ansluter till det system av europeiska och svenska standarder som finns för nät och installationer för informationsöverföring, både med fiber och med metalliska kablar. Se preview och beställ dokumentet här.

SEK Svensk Elstandard är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen för de områden som omfattas av den internationella och europeiska standardiseringsorganisationerna IEC respektive CENELEC. Genom SEK deltar svenska företag, universitet och myndigheter i arbetet med standarder, till gagn för näringsliv och samhälle.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström