2021-12-02 13:26Nyheter

Installationer för solel – Driftövervakning

null

Särskilt för större installationer med solceller är det av intresse att övervaka prestanda och produktion. Tillförlitlig och användbar analys av driftdata kräver genomtänkta och standardiserade metoder för datainsamling. För detta finns en internationell standard som nu kommit i ny utgåva.

SS-EN IEC 61724-1 anger vilka data som kan samlas in, och hur det görs, för att verifiera att anläggningens prestanda verkligen uppfyller specifikationen, se preview på de inledande avsnitten här. Hur dessa data analyseras för att kunna jämföras med beräknade prestanda beskrivs i IEC TS 61724-2 och IEC TS 61724-3. De är tekniska specifikationer, TS. Sådana fungerar som underlag för (eventuellt) kommande standarder och har publicerats för att ge erfarenheter i det fortsatta arbetet.

Grundläggande för analys

Även installationer med dubbelsidiga solpaneler behandlas i den nya utgåvan av IEC 61724-1, som antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN IEC 61724-1 av SEK Svensk Elstandard. Några andra ändringar jämfört med den förra utgåvan är att flera mätmetoder uppdaterats, bland annat för irradians och nedsmutsning. Standarden delar in system för driftövervakning i två klasser, A för större anläggningar, med bland annat större noggrannhet och tätare samplingsintervall, och klass B med lite lägre krav. Den enklaste klassen, C, i den förra utgåvan har strukits i den nya.

SS-EN IEC 61724-1 ligger också till grund för en studie från IEA, det internationella energiorganet, om degradering av prestanda hos solelinstallationer. Dokumentation, besiktning och idrifttagning behandlas i standarden SS-EN 62446-1.

De här standarderna har tagits fram i den tekniska kommittén IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Sverige representeras där av SEK Svensk Elstandard. Att delta genom den svenska spegelkommittén SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi, ger därför möjlighet till global påverkan tillsammans med specialister från andra länder.

Stora anläggningar

För konstruktion och installation av stora markplacerade solenergianläggningar med solceller finns allmänna riktlinjer och rekommendationer i IEC TS 62738. Den kompletteras av den tekniska rapporten IEC/TR 63149 om beräkning av den bästa metoden för placering. För dem som ska beställa en mindre installation finns den populära och mera lättillgängliga SEK Handbok 457, Solceller - Råd och regler för elinstallationen.

För närvarande pågår 65 projekt för standarder och andra vägledningar i IEC TC 82, både för material och komponenter och på systemnivå. Svensk industri och forskning deltar genom SEK Svensk Elstandard, som är den organisation som regeringen utsett att fastställa svensk standard inom el och elektronik. Läs om standardisering för utvecklingen av förnybar el och smarta elnät i det senaste numret av SEK Aktuellt, nr 2/2021.

Uppdatering om nya standarder från SEK Svensk Elstandard – och om vilka gamla som upphävs – kan man få genom prenumeration på det månatliga nyhetsbrevet. Den som inte engagerar sig i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek aktuellt och lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström