2019-02-22 15:29Nyheter

Inte bara smarta elnät

null

Också standarderna för traditionell utrustning uppdateras, t ex för distributionstransformatorer.

Den största förändringen som gjorts i standarden för torrisolerade krafttransformatorer är kanske att den nu omfattar transformatorer för upp till 72,5 kV. Flera av de andra ändringarna handlar om miljöförhållanden och preciserar olika slags yttre påverkan på transformatorerna. För fler villkor och förhållanden än tidigare står det nu också att beställaren ska meddela vad som ska gälla. Till exempel står det nu att beställaren ska ange vilka vibrationer som transformatorn kommer att utsättas för och om övertonerna i det matande nätet överstiger 5 %.

För att bättre motsvara kundernas behov har fler klimatklasser tagits med och standarden ansluter nu till miljöklassificeringen av ej väderskyddad driftmiljö i SS-EN 60721-3-4. Ny är också en informativ bilaga om provning av utomhustransformatorer utan särskilt hölje.

För att markera att standarden tagits fram i ett världsomspännande samarbete i IEC har den nya utgåvan fått beteckningen SS-EN IEC 60076-11, istället för den tidigare SS-EN 60076-11. Till 2021-09-19 gäller den nya utgåvan parallellt med den från 2004 som då upphör att gälla. Liksom tidigare överensstämmer den svenska standarden med motsvarande standarder i övriga EU- och Eftaländer.

Se preview här på de inledande avsnitten av SS-EN IEC 60076-11, utg 2:2019, Krafttransformatorer – Del 11: Torrisolerade krafttransformatorer. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell