2018-04-12 13:03Nyheter

Introduktion till trådlösa nätverk i industrin ges i nya SS-EN 62657-1.

null

Den nya standarden SS-EN 62657-1 ger grunderna för användning av trådlös teknik inom industrianläggningar, för mätning och styrning och för annan kommunikation. 

Standarden beskriver de krav man kan behöva ställa för tillämpningar i industrin, oberoende av vilken teknik som används. Den är skriven för att kunna vara en introduktion till ämnet och vänder sig bland annat till automationsingenjörer som inte har någon större erfarenhet av trådlös teknik eller av spektrumfrågor. Se preview här på SS-EN 62657-1, Industriella nätverk för datatrafik – Trådlös kommunikation – Del 1: Fordringar och spektrumaspekter.

Typiskt för trådlösa tillämpningar inom industrin är att de används inom ett fysiskt begränsat område, där det finns goda möjligheter att med framgång låta flera olika trådlösa system samexistera och arbeta oberoende av varandra. Samtidigt kan det förekomma elektromagnetiska störningar från annan utrustning, som kan påverka tillgängligheten hos de trådlösa systemen. Svetsning och gnistbearbetning är typiska exempel, men det finns förstås andra maskiner och processer som kan störa överföringen. Det kan också finnas särskilda krav på just systemens tillgänglighet, t ex för säkerhetskritiska tillämpningar eller för användning i olika typer av larmkretsar. Vissa tillämpningar kan kräva särskilt korta svarstider, något som å andra sidan kan vara svårt att uppnå om man ska uppfylla de krav på överföringssäkerhet som kan ställas för säkerhetskritiska tillämpningar.

I standarden SS-EN 62657-1 beskrivs de fördelar som kan nås med trådlös kommunikation, tillsammans med olika krav som är aktuella för olika tillämpningar. De områden som behandlas är både processindustri och tillverkande industri och i viss mån också tillämpningar i kraftstationer och liknande. Den innehåller också exempel på några olika användningar, t ex för nivåövervakning i tankar, vibrationsövervakning och för kontakt med personal ute i anläggningen. SS-EN 62657-1 är alltså en ganska översiktlig skrift, som till innehåll och uppbyggnad mera liknar en lärobok än en traditionell standard.

Mer standardlika är standardens övriga delar, SS-EN 62657-2 (se preview här och den kommande fjärde delen, som båda handlar om hur man får olika trådlösa system att samsas inom samma område. I del två beskrivs principerna för detta och hur man gör för att genomföra det i verkligheten. Den del fyra IEC 62657-4:2022 som är under arbete ska beskriva en metod för att centralt koordinera flera olika trådlösa tillämpningar. Båda delarna är avsedda att användas tillsammans med de nationella och regionala bestämmelser som reglerar vad olika frekvensområden får användas till. Någon del tre finns inte på programmet.

SS-EN 62657-1 har tagits fram i internationellt samarbete inom IEC och överensstämmer helt med motsvarande IEC 62657-1. Arbetet har skett i den tekniska kommittén för system och utrustning för industriell processtyrning, IEC TC 65, där svenska intressenter kan delta genom motsvarande svenska kommitté, SEK TK 65.

Trådlösa nät i industrin kan vara är en komponent i det internet of things, IoT, som håller på att ta form. SEK Svensk Elstandard, den svenska organisation som är medlem i IEC, startar nu en svensk grupp, SEK TK IoT. Den ska samla de företag, organisationer, universitet och högskolor i Sverige som vill följa eller aktivt delta i arbetet i de internationella tekniska kommittéerna för IoT och för kroppsnära elektronik. Ett uppstartmöte ska hållas hos SEK i Kista, Stockholm den 28 maj, dit alla intresserade är välkomna. Anmälan görs till sek@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström