2016-11-10 15:51Nyheter

Isoleroljor

null

Förbättrad hjälp vid tolkning av analys av gaser i oljefylld elektrisk utrustning i drift.

Analys av lösta och fria gaser (Dissolved gas analysis) är ett av de oftast använda diagnostiska hjälpmedlen för upptäckt och bedömning av fel i oljefylld elektrisk utrustning. Trots det, är tolkningen av resultaten från analysen ofta omständlig och komplicerad och måste därför utföras med den största omsorg. En sådan analys bör bara anförtros personal med motsvarande erfarenhet av underhåll av de isolersystem som ska bedömas. Den här standarden, SS-EN 60599, ska tjäna som vägledning för att underlätta och förenkla denna tolkning.

SS-EN 60599 beskriver hur koncentrationen av lösta eller fria gaser kan tolkas, för att diagnosticera oljefylld elektrisk utrustning i drift och föreslår framtida åtgärder utifrån detta.

Den första utgåvan, från 1978, var till stor hjälp för industrin, men hade sina tillkortakommanden och begränsningar, t ex i flera fall fel i diagnostiken, fel i uppgifterna om koncentrationsnivåerna och det faktum att den framförallt grundades på erfarenheter som vunnits vid drift av krafttransformatorer. Med denna andra utgåva har man försökt avlägsna några av dessa brister. Tolkningsmodellen baseras nu på iakttagelser som gjorts vid undersökningar i drift av ett flertal felbehäftade, oljefyllda utrustningar. Koncentrationsnivåerna har härletts ur analysresultat från hela världen.

Standarden gäller för mineraloljefyllda elektriska utrustningar med fast isolering av cellulosabaserat papper eller baserat på presspan. Uppgifter för vissa typer av utrustning, t ex transformatorer (krafttransformatorer, transformatorer för industri, banmatning eller eldistribution), genomföringar, kopplingsutrustningar och oljefyllda kablar ska betraktas som råd. Standarden ska bara med försiktighet tillämpas på andra isolervätskor. I varje fall ska de vunna kunskaperna bara betraktas som en vägledning. De därpå följande åtgärderna bör vidtas först efter fullständig ingenjörsmässig bedömning.

Se preview här på SS-EN 60599, Tolkning av analys av gaser i oljefylld elektrisk utrustning i drift.

SS-EN 60599 överensstämmer helt och hållet med den internationella standarden IEC 60599. Genom det europeiska samarbetet i CENELEC har den antagits som europisk standard i 33 länder, och har nu fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson