2020-03-10 10:33Nyheter

Kabelnät för industriell IT

null

Så installeras kabelnät för industriell IT. Standarder lägger ribban.

I maskiner och processutrustning blir det mer och mer nät för datakommunikation av olika slag. Kraven ökar på hur IT-systemen är utförda i verkligheten, hur näten är uppbyggda och hur kablarna är dragna. Nya och reviderade installationsstandarder tar höjd för detta.

För nät för industriell processtyrning är SS-EN IEC 61918 den centrala standarden. Den behandlar både nät med fiber och med balanserade kablar och beskriver särskilt anslutning till lokala nät i automationsöar. Också kabelnät till trådlösa media omfattas. Industrimiljö ställer särskilda krav på komponentval och förläggning och mycket av standarden handlar om det. Till exempel används metoden MICE för klassning av omgivningens påverkan.

SS-EN IEC 61918 kompletterar den allmänna standarden för generella kabelnät i fastigheter, SS-EN 50173. Den består av en första, allmän del – SS-EN 50173-1 – och några ytterligare delar om installation i olika typer av fastigheter. I SS-EN 50173-3 behandlas IT-nät i industrier, både installationer i större anläggningar och i mindre industrilokaler i byggnader som också rymmer annan verksamhet. Bland nyheterna i den senaste utgåvan av SS-EN 50173-3 finns installationer för den nya klassen OM5 för fiberkabel och för klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel.

Samtidigt kompletteras och modifieras SS-EN IEC 61918 av standarderna med anvisningarna för hur olika fältbussar installeras, t ex SS-EN IEC 61784-5-3 om installation av Profibus & Profinet eller SS-EN IEC 61784-5-8 om installation av CC-link.

Datamängder och överföringshastigheter ökar och produktionsutrustning och affärssystem integreras mer och mer. Kraven på industriella datanät ökar, vad gäller kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet. Se preview på de inledande avsnitten i SS‑EN IEC 61918 och SS-EN 50173-3 . Hur man planerar, genomför och kvalitetssäkrar kabelnät står det om i SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2. De kommer i vår på svenska med kommentarer i den nya SEK Handbok 459. God hjälp vid konstruktion av styr- och elutrustning i maskiner får man i SEK Handbok 456 Maskinhandboken – Maskiners elutrustning, se preview på de inledande avsnitten.

Standardserierna 50173 och 50174 har tagits fram i europeiskt samarbete och bygger på internationella arbeten som gjorts inom IEC och ISO. Svenska specialister har deltagit genom gruppen SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning som organiseras av SEK Svensk Elstandard. SS-EN 61918 kommer från den internationella standardorganisationen IEC, från kommittén TC 65 för industriell processtyrning där svenska intressenter deltar genom SEK TK 65. Några kända standarder därifrån är serien SS-EN 61131 (IEC 61131) om programmerbara styrsystem och serien SS-EN 62349 (IEC 62349) om kommunikationsnät med hög tillgänglighet för processtyrning i industri och infrastruktur.

SEK Svensk Elstandard gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra i arbetet med de att skriva öppna och gemensamma standarder. De färdiga resultaten fastställs sedan som svensk standard, också av SEK Svensk Elstandard, som är utsett som svensk standardiseringsorganisation av regeringen.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström