2016-02-22 17:11Nyheter

Kommentera standardförslag on-line!

null

Förslag till internationella standarder inom IEC kan nu kommenteras direkt på nätet.

När förslag till nya eller reviderade standarder kommit en bit på väg, blir det möjligt för alla att komma med synpunkter och kommentarer. Förslag till standarder på elområdet läggs ut på en lista på elstandard.se, där vem som helst kan beställa dem för att läsa. Och kanske bidra med synpunkter.

De flesta svenska standarderna inom el och elektronik tas fram i ett internationellt samarbete inom IEC och nu har IEC öppnat möjligheten att kommentera förslagen direkt på nätet. Via IECs hemsida eller via SEKs hemsida.

Förslagen läggs ut för remiss och kommentering när de nått det första röstningsstadiet i standardiseringsprocessen, kallat CDV-stadiet. Dessförinnan har de behandlats i tekniska kommittéer som är öppna för de företag, myndigheter, högskolor med flera som vill delta i arbetet med att skriva och revidera standarder inom sitt intresseområde.

De flest internationella standarderna som tas fram inom IEC fastställs sedan som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. De antas också som europeisk standard, så att de gäller på lika villkor i 33 europeiska länder. Omvänt gäller, att ungefär 80 % av de svenska standarderna inom el- och elektronik från början tagits fram inom IEC – nya förslag blir tillgängliga för kommentering på nätet.

De allra flesta av de övriga standarderna har tagits fram i europeiskt samarbete, inom organisationen CENELEC, utan förankring i den övriga världen. Helt svensk, är varje år bara någon enstaka ny standard. Dessa cirka 20 % är ännu inte öppna för kommentering på nätet, utan för dem måste man tillsvidare fortsätta att beställa en kopia (pdf) och sända sina synpunkter med e-post.

För att kommentera på nätet måste man öppna ett konto och logga in. Anledningen är, att de kommentarer som man lämnar sedan automatiskt går till nationella organisation som är medlem i IEC, som underlag för ett samlat ställningstagande. Kommentarer från svenskar hamnar, precis som tidigare, hos SEK Svensk Elstandard, där de lämnas till den referensgrupp (spegelkommitté) som är verksam inom området. Intressanta kommentarer kan på så sätt öppna för nya kontakter med kollegor och andra specialister.

Kommentering av standardförslag på nätet har provats i olika länder. Det här initiativet från IEC öppnar nu möjligheten att göra detta på global nivå. IEC har medlemmar, kallade nationalkommittéer, i 83 länder. SEK Svensk Elstandard är den svenska – medlem i IEC sedan 1907.

Möjligheten att kommentera direkt på nätet väntas så småningom utvidgas att också gälla de rent europeiska och nationella förslagen. EU-kommissionen har intresserat sig för det och menar att möjligheten har särskilt stor betydelse för de små och medelstora företagen (SME). Mer finns att läsa i det senaste numret av SEK Aktuellt (sid 27, nr 3/2015), som kan laddas ner från elstandard.se

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard