2018-05-22 15:10Nyheter

Konceptet ”det virtuella kraftverket” har stärkts – Internationellt projekt ska beskriva arkitektur och funktion för virtuella kraftverk.

null

Det virtuella kraftverket var ett begrepp som cirkulerade innan alla började tala om smarta elnät, och som kommit lite i skymundan. Som idé har det dock inte försvunnit. Den ökade andelen generering ute i nätet, tillsammans med nya möjligheter att lagra energi och styra laster, har gjort att konceptet ”det virtuella kraftverket” stärkts.

Virtuella kraftverk ses som en möjlighet att styra och balansera generering, lagring och (i viss utsträckning) förbrukning som kan vara är spridd över ett större geografiskt område. De kräver ingen förändring i infrastrukturen men möjliggör att distribuerad generering aggregeras för att ge en stabil sammanlagd överföring till elnätet.

Vad är då ett virtuellt kraftverk? Ja, det tycker man från kinesiskt håll att man borde ta sig samman och definiera och beskriva på global nivå. Den internationella standardiseringsorganisationen IEC har därför fått ett förslag från Kina att starta ett arbete med att skriva en standard om detta. Eller rättare, två standarder. Den ena ska behandla arkitektur och funktionsfordringar, alltså beskriva hur ett virtuellt kraftverk i princip är uppbyggt och vad de ingående delarna har för funktion och uppgifter. Den andra är tänkt att innehålla användningsfall, use cases, för att underlätta förståelsen och en vidare utveckling av nödvändiga fordringar. Den ska också användas för att identifiera var ytterligare standardisering kan behövas.

Arbetet har föreslagits till den tekniska kommittén IEC TC 8, Systems aspects of electrical energy supply, närmare bestämt till underkommittén IEC SC 8B, Decentralized Electrical Energy Systems. Det har också antagits. Svenska företag, högskolor, myndigheter och organisationer kan delta i arbetet, genom den svenska spegelkommittén SEK TK 8 som också ger den särskilt intresserade möjlighet att arbeta aktivt i arbetsgruppen i IEC. Läs om SEK TK 8.

Projektet ser ut att ha flera beröringspunkter med de arbeten som sedan länge pågår på andra håll inom IEC, framför allt i IEC TC 57, Power systems management and associated information exchange (SEK TK 57), även om det faktiskt inte nämns i förslaget. Här ser det ut att finnas en uppgift för systemkommittén IEC SyC Smart Energy, som ska sköta koordinering och ge vägledning beträffande internationell standardisering inom områdena smarta nät och smart energi.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen sedan 1907 och är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Andra projekt som är aktuella för SEK TK 8 rör bland annat mikronät, anslutning av distribuerad energiresurser till elnät och bedömning av elkvalitet. Nämnda IEC TC 57 (SEK TK 57) arbetar bland annat med IEC 61850 om kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation och IEC 61968 om systemgränssnitt för distributionssystemstyrning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström