2020-08-25 08:48Nyheter

Kunskapskrav för välfärdsteknik

null

När hemsjukvård och omsorg digitaliseras och sker på distans, vilka krav ställs då på personalens kunskaper och färdigheter?

Frågorna är aktuella och därför pågår arbete med en vägledning kring utbildning, färdigheter och kompetenskrav för personer som arbetar med tekniskt omsorgsstöd. Välfärdsteknologi är kanske ett vanligare ord. Projektet drivs i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i en grupp som kallas systemkommittén för active assisted living, AAL.

Välfärdsteknik ingår ju i en tjänst, eller i en kombination av tjänster. Därför räcker det inte med standarder för utrustning och tekniska system. Även olika aspekter på tjänsterna kan behöva redas ut gemensamt i samarbete mellan olika specialister. Det här är frågor som inte bara är aktuella nationellt. Initiativen har ursprungligen kommit från Tyskland och Japan, men just det här projektet har initierats från Kina.

Projektet IEC 63314 ska mynna ut i ett dokument som identifierar olika personers ansvar och arbetsuppgifter och vilka kunskaper och färdigheter som krävs. På så sätt kan det även ge vägledning beträffande utbildning och övning och till fortsatt utveckling av tjänster och system. Bland de frågor som diskuteras är i vilken utsträckning medicinsk personal ska omfattas och om kanske också anhöriga ska räknas med bland dem som kan behöva utbildas i de nya hjälpmedlen.

Det sker alltså en del internationellt samarbete kring dessa frågor, som även skulle kunna intressera svenska aktörer. Liksom i andra grupper inom de internationella standardiseringsorganisationerna är deltagandet i systemkommittén AAL öppet för svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer. Mer information kan lämnas av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är medlem i IEC och som även är utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen. Läs mer om IEC SyC AAL och om den svenska spegelkommittén SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd.

Om andra projekt i AAL-kommittén och om dess arbete i ljuset av utredningen om framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) kan man läsa i SEK Aktuellt nr 3, 2020.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell