2015-09-02 17:26Nyheter

Lågspänd likström – LVDC

null

Internationell konferens om LVDC med fokus på utvecklingsländerna.

För lokala elnät har likström blivit ett seriöst alternativ till växelström. Växelström är idag helt dominerande i fasta installationer, eftersom elen produceras i kraftverk långt borta och växelström är lämpligast vid överföring över långa avstånd. Om elen produceras lokalt, t ex i solceller, och lagras i batterier, kan det vara fördelaktigare att använda likström genomgående i hela systemet. Det är i första hand aktuellt vid nybyggnad av lokala nät på landsbygden, t ex i Afrika och Indien.

Därför hålls i New Delhi i Indien i oktober den först internationella LVDC-konferensen, anordnad av IEC och BIS, Bureau of Indian Standards. IEC är den internationella organisationen för standardisering på elområdet, där svenska experter deltar genom den svenska organisationen SEK Svensk Elstandard.

Konferensens fokus ligger på teknik och utrustning för lokala elnät. Men även traditionella likströmsområden behandlas, t ex spårvägsdrift och laddning av elbilar. Läs mer på www.lvdcconference.com.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard