2020-02-19 16:43Nyheter

Landström, ja tack!

null

Månadens standard februari 2020

Standarden för kontakter för landanslutning av fartyg med lågspänning är klar. Därmed finns alla standarder som behövs för att världens fartyg ska kunna försörjas med landström vid kaj.

Nästan. Standarden för funktion och säkerhet i själva elsystemet för landanslutning är ännu så länge bara provisorisk, men senare i år väntas också den standarden bli färdig.

Sjöfart är en internationell verksamhet och arbetet med de här standarderna har skett i ett internationellt samarbete. Det gäller också standarden för lågspänningskontakterna, IEC 60309-5, som nu också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard, SS-EN IEC 60309-5. Den har den långa titeln: Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 5: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för anslutningsdon för landanslutning av fartyg. Se preview på de inledande avsnitten. Möjlighet till landström är en av punkterna i EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Den tillhörande systemstandarden är ett samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO och den amerikanska organisationen IEEE: Utility connections in port – Part 3: Low voltage shore connection (LVSC) systems – General requirements. Den nuvarande utgåvan är provisorisk, IEC/IEEE PAS ­80005‑3, se preview, men en ”riktig” standard är alltså på gång.

Lågspänd landström

Kontaktdonet enligt SS-EN 60309-5 är runt och med en diameter på 103 mm. Största märkström är 350 A. Förutom tre faser och jord har den också fyra, klenare pilotkontakter. De ingår i kretsar för övervakning av kontinuiteten i anslutningen.

Hur övervakningskretsarna kopplas framgår av systemstandarden. Där beskrivs också vad som krävs av installationen och arrangemangen i land, utöver det som står i den vanliga elinstallationsstandarden, som i Sverige är SS 436 40 00. Särskilt uppmärksammas potentialutjämning och övervakning av överström, underspänning och andra liknande avvikelser. Ett avsnitt innehåller krav på utrustningen som hanterar kablarna, det är ju viktigt att de hanteras och förvaras rätt och inte utsätts för skadliga påfrestningar.

Systemstandarden omfattar också installationen för landström ombord och bygger vidare på de internationella standarderna för elinstallationer i fartyg i serien IEC 60092. Det ska finnas en effektbrytare med frånskiljningsgenskaper och instrument för övervakning av bl a spänning och jordfel. För bl a tankfartyg finns också särskilda tilläggskrav.

Högspänd landström

Kryssningsfartyg och containerfartyg gör av med mycket el, också när de ligger vid kaj. För dem finns sedan tidigare standarder för landanslutning med högspänning. Den första, allmänna delen kom i en reviderad utgåva 2019: IEC/IEEE 80005-1, Utility connections in port – Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems – General requirements. Den kompletteras av en IEC/IEEE 80005-2: High and low voltage shore connection systems – Data communication for monitoring and control.

Kontaktdonen för högspänning beskrivs i den internationella standarden IEC 62613-1, Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection (HVSC) systems – Part 1: General requirements, och Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships. Se preview på dem här respektive här. För färjor och andra fartyg som mest går samma rutt, kan man förstås ha andra, anpassade kontaktlösningar, men också för dem är de delar av IEC/IEEE 80005 viktiga som beskriver kraven på elsystemet.

Landström i marinor

Sedan finns det ju småbåtshamnar och liknande. Där ansluter man lämpligen med de vanliga industridonen, de s k CEE-donen. Vanligen de blå för enfas, om man inte kontinuerligt behöver ta ut mycket ström. Standarden för dem är SS-EN 60309-2 (IEC 60309‑2).

Stolpar eller skåp för uttag, och kanske mätare och annan utrustning, i småbåtshamnar har det länge inte funnits någon särskild standard för. Nu finns det en internationell standard, IEC 61439-7, som ställer krav på sådana och på motsvarande produkter för campingplatser och laddplatser för elbilar. Som de flesta andra IEC-standarder har den också antagits som europeisk standard i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Tyvärr har den ännu inte godkänts för listning under lågspänningsdirektivet, men CENELEC planerar att släppa den som europeisk standard ändå. Troligen kommer den därför också att fastställas som svensk standard senare i år. Den ska då användas tillsammans med den allmänna SS-EN 61439-1 för kopplingsutrustningar för lågspänning.

Elinstallationer i småbåtshamnar behandlas som tidigare i avsnitt 709 i Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, se preview på SEK Handbok 444 där den ingår.

Standarder för elinstallationer till sjöss är ämnet för arbetet i den internationella gruppen IEC TC 18 och dess svenska spegelkommitté SEK TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter inom SEK Svensk Elstandard. Standarder för anslutningsdon för industribruk och liknande tas fram i IEC TC 23 (SEK TK 23 Installationsmateriel) och elinstallationsreglerna i IEC TC 64 (SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock).

SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC och av regeringen utsett som svensk standardiseringsorganisation inom motsvarande områden.

IEC TC 23 är en av de internationella grupper som ska samlas i Stockholm i oktober 2020, när SEK Svensk Elstandard står värd för IEC General Meeting – som både är årsmöte i den globala föreningen IEC och ett tillfälle då runt två tusen specialister samlas i olika tekniska kommittéer för att skriva standarder för bland annat morgondagens elnät.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson