2015-05-07 08:46Nyheter

Larmsystem

null

Alla aspekter på larm inom processindustrin beskrivs i nya SS-EN 62682.

I processindustrin har larmsystem som främsta uppgift att informera operatören om onormala förhållanden i processen eller att något gått sönder. Det gäller både allmänna funktioner och sådana med betydelse för säkerheten. Sådana larmsystem behandlas i den nya standarden SS-EN 62682, från projektering och installation till drift och skötsel under hela systemets livscykel.

Standarden omfattar alla larm som visas för operatören, larm i styr- och reglersystem likaväl som brand- och gaslarm i anläggningen. De regler och metoder som beskrivs kan tillämpas, mer eller mindre, på alla sorters processer, oavsett om de är kontinuerliga eller om tillverkningen sker satsvis.

Eftersom larmen riktar sig till operatören, är larmhanteringen en viktig del av larmsystemets funktion. Det är också viktigt att larmsystemet behåller sin funktion över tid. Det får inte heller påverkas av ombyggnader och förändringar i anläggningen eller i processen. Dessa frågor behandlas också i standarden, liksom kontroll och revision av larmsystemet. Den första delen beskriver grunderna, som identifiering av systemets uppgifter, hur de realiseras o s v, beroende på om det är en ny anläggning eller ej. I en andra del beskrivs ingående hur man utgår från vad som ska övervakas, och varför, och hur man sedan stegvis överför detta till funktioner i ett system. Därefter beskrivs metoder för hur man implementerar dem och hur de kan kontrolleras. Drift, underhåll och larmhantering behandlas också.

Standarden vänder sig till dem som tillverkar processlarmsystem och tillhörande programvara och till dem som projekterar och installerar sådana system. Men den vänder sig lika mycket till beställaren, som specificerar sådana system och driver den anläggning där de ingår och där larmet måste fungera som det var tänkt.

SS-EN 62682 är därför både en metodstandard som beskriver hur man realiserar ett larmsystem, och en specifikation av ett sådant system och en anvisning för hur det sköts och hur dess funktion kan kontrolleras. Se preview här.

SS-EN 62682 är identisk med den internationella standarden IEC 62682, som genom samarbetet i CENELEC antagits som europeisk standard och fastställts av SEK Svensk Elstandard som svensk standard. Den bygger på den amerikanska standarden ANSI/ISA 18.2 och på erfarenheter från andra, framförallt från Tyskland (NAMUR).

Genom att vara med i den tekniska kommittén SEK TK 65 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella och europeiska standarder för industriell processtyrning. Läs mer här. Dessa standarder fastställs sedan också som svensk standard av SEK.

Genom funktionen preview på elstandard.se kan vem som helst för varje standard från SEK fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på information om fastställd och upphävd svensk standard från SEK Svensk Elstandard här!Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström