2013-04-08 08:03Nyheter

Livscykelhantering i processindustrin

null

Beställ standardiseringsförslaget till vägledning vid livscykelhantering i processindustrin från SEK Svensk Elstandard.

Hanteringen av livscykelfrågor för produkter och system i industrin, särskilt processindustrin, har varit viktig ”sedan urminnes tider” – även om själva ordet ”livscykel” är ganska nytt. Vissa anläggningar i kraftindustrin eller inom järnvägen kan ha en livslängd på femtio år, medan komponenter i de ingående elektroniksystemen kan vara passé och omöjliga att ersätta efter fem år. Ingående mjukvara kan på samma tid ha blivit flera generationer gammal.

Förslaget kallat IEC 65/526/NP är ett försök att möta detta. Det kommer från Tyskland och innehåller grundläggande och kompletterande modeller och strategier för livscykelhantering på automationsområdet. Dessa modeller och strategier är en nödvändig förutsättning för en gemensam förståelse mellan anläggningsinnehavare och tillverkare och mellan tillverkare och leverantörer. De tillämpas sedan på olika exempel i dokumentet, som på det sättet ger ett sammanhängande allmänt angreppssätt som kan användas på automation inom olika industrigrenar. En proaktiv livscykelhantering fokuserar på valet av robusta komponenter, specifikationer och tekniker, som följaktligen har en stabilitet över lång tid.

I förslaget är livscykelhanteringens ekonomiska betydelse ett återkommande tema. Olika förhållningssätt som kan vara aktuella diskuteras, ett kan ju vara att försöka hålla en utrustning igång med hjälp av reservdelar köpta ”på slutrea”, medan ett motsatt angreppssätt kan vara att ersätta en utgången apparat med en ny, som kanske ökar lönsamheten.

Förslaget är lämnat till den tekniska kommittén IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Förslaget med beteckningen IEC 65/526/NP kan beställas här fram till den 17 maj 2013. På samma plats finns också en aktuell lista med andra förslag till nya projekt inom IEC.

Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning.

Bland nyare standarder från SEK TK 65 märks t ex SS-EN 62264, Integrering av processtyrning och affärssystem, och SS-EN 62381 för leveransprovningar (FAT, SAT och SIT).

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström