2015-09-09 09:56Nyheter

Livscykelkostnader (LCC)

null

Livscykelkostnader (LCC) - Förslag till ny internationell vägledning ute på remiss

För bestämning av livscykelkostnader (LCC) finns det en internationellt erkänd vägledning, kallad IEC 60300-3-3, som också fastställts som svensk standard med beteckningen SS-EN 60300-3-3. Den har hunnit bli mer än tio år gammal och ett förslag till ny, reviderad utgåva är nu ute på remiss världen över. Den som vill läsa och kommentera remissen, som har beteckningen 56/1625/CDV, kan beställa den från remisser@elstandard.se till den 19 oktober 2015. SEK Svensk Elstandard är den svenska organisation som är medlem i IEC.

IEC 60300-3-3 ingår i en serie om olika aspekter på tillförlitlighet.

Sedan den nuvarande utgåvan kom, har LCC blivit etablerat och det finns idag flera metoder att tillgå. Det nya förslaget ger därför en klarare beskrivning av syfte och metodik och innehåller färre beräkningsexempel. Kostnader som hänger samman med tillförlitlighet och reparation belyses särskilt och ett nytt avsnitt behandlar effekter som är svåra att värdera i pengar.

Genom att vara med i den tekniska kommittén TK 56 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella och europeiska standarder inom tillförlitlighetsområdet. Dessa standarder fastställs sedan också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk