2012-08-27 16:04Nyheter

Månadens standard - SS-EN 60909-0 beskriver beräknande av kortslutningsströmmar

null

Standarden SS-EN 60909-0 beskriver ett vedertaget sätt att beräkna kortslutningsströmmar i trefasnät för lågspänning och högspänning.

Det kan finnas olika anledningar att beräkna den kortslutningsström som kan uppstå i en elinstallation eller en del av ett elnät. De vanligaste är, att finna ut hur stor kortslutningsströmmen kan bli i en viss krets, för att dimensionera elutrustningen, och att beräkna den minsta kortslutningsströmmen för att t ex ha som grund för valet av säkringar eller för inställning av olika skydd.

Ett vedertaget sätt att beräkna kortslutningsströmmar i trefasnät för lågspänning och högspänning beskrivs i standarden SS-EN 60909-0. Där används metoden med en ekvivalent spänningskälla vid kortslutningsstället, en relativt enkel metod som oftast ger ett godtagbart resultat. SS-EN 60909-0 är helt identisk med den internationella standarden IEC 60909-0 som också antagits som europeisk standard. Det är också denna standard som det hänvisas till i den populära standarden SS-EN 60204-1 för maskiners elutrustning och i SS-EN 50522 och SS-EN 61936-1 som ingår i den nya utgåvan av Högspänningshandboken, SEK Handbok 438. Ström vid dubbelt jordfel samt partiella strömmar genom jord behandlas i SS-EN 60909-3.

Den svenska standarden SS-EN 60909-0 (som är identisk med IEC 60909-0) har gällt sedan 2002, men den har hittills bara bestått av ett beslut och en kataloguppgift. Före 2008 kunde nämligen internationella och europeiska standarder fastställas att gälla som svensk standard utan att återges i något svenskt dokument. Att de gällde som svensk standard meddelades då helt enkelt bara genom att beslutet registrerades i den officiella katalogen över svensk standard på www.svenskstandard.se (”ikraftsättning, endast offentliggörande”). SEK har beslutat att konvertera sådana ikraftsättningsstandarder till återgivningsstandarder, dvs till svensk standard som innehåller hela den internationella och europeiska texten. SEK har inte fastställt några nya standarder i augusti 2012, utan har istället konverterat ett antal ikraftsättningsstandarder, däribland SS-EN 60909-0, Kortslutningsströmmar i trefas växelströmsnät - Del 0: Beräkningsmetoder. Bland övriga standarder som konverterats på det här sättet i augusti märks SS-EN 60308 och SS-EN 61362 för reglersystem för vattenturbiner och två delar av SS-EN 60706 som behandlar underhållsmässighet hos utrustning.

SS-EN 60909-0 har tagits fram av IEC TC 73, för vilken SEK TK 73, Kortslutningsströmmar och deras verkningar, är den svenska referensgruppen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard