2011-04-06 08:00Nyheter

Månadens standard för provning av anläggningar för överföring av högspänd likström, HVDC.

null

SS-EN 61975, en standard för provning av anläggningar för överföring av högspänd likström, HVDC.

HVDC, tekniken för att använda högspänd likström för elöverföring, blir allt vanligare. Det byggs både stora system för långväga överföring och för att binda ihop olika elnät, Gotland och svenska fastlandet är det klassiska exemplet, och mindre anläggningar, t ex för att föra iland el från havsbaserade vindparker. Nu finns det en internationell standard för provning av HVDC-system i samband med leverans.

Fem grupper av provningar ingår: själva utrustningen inklusive jordelektrod, skydds- och reglerutrustning, miljöpåverkan, ömsesidig påverkan mellan lik- och växelströmssystem samt systemets egenskaper och prestanda vid anslutning till växelströmsnät. 

Standarden innehåller riktlinjer för systemprovning av anläggningar för överföring av högspänd likström, HVDC. Alla olika provningar som beskrivs i standarden är kanske inte tillämpliga för varje projekt, utan standarden utgör en grund för planering av de aktiviteter som ska ingå i leveransprovning och idrifttagning av en anläggning. Det är därför lämpligt att projektorganisationen lägger fast ett provningsprogram utifrån standarden och i förväg tilldelar de olika berörda organisationerna ansvaret för olika delmoment och provningar. 

Den svenska standarden SS-EN 61975 överensstämmer helt med den internationella standarden IEC 61975, framtagen inom IEC TC 22F, Power electronics for electrical transmission and distribution systems. IEC 61975 ersätter ett tidigare dokument, utgivet gemensamt av IEC och CIGRÉ, Conférence Internationale des Grand Réseaux Electriques. Mer om CIGRÉ finns här

Sekretariatet i TCF 22F hålls av den ryska nationalkommittén. Den svenska referensgruppen är SEK TK 22F, Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi och svenska experter har sedan starten aktivt deltagit i arbetet, bland annat i den arbetsgrupp som svarat för IEC 61975. Läs mer om TK 22F här

Innehållet SS-EN 61975 kan du se här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard