2020-01-09 10:30Nyheter

Måste man ha jordfelsbrytare när man laddar elbil?

null

Ja, i standarden för laddning av elbilar står att den punkt där bilen ansluts ska skyddas av jordfelsbrytare.

Varje anslutningspunkt ska skyddas av jordfelsbrytare av typ A eller B med en märkutlösningsström som är högst 30 mA. Det gäller oavsett om laddningen sker från en laddstation eller, vilket inte rekommenderas, från ett ”vanligt” uttag. Typ A är den vanligaste typen av jordfelsbrytare. Den detekterar nätfrekvent växelström och pulserande likström. Typ B detekterar växelström upp till 1 kHz och pulserande likström och kan dessutom också detektera ren likström.

Om det inte finns jordfelsbrytare i laddstationen, ska det finnas i den matande elinstallationen. Om laddstationen har anslutningsdon enligt standarden SS-EN 62196 – som det vanliga standarddonet av ”typ 2” – ska det finnas en jordfelsbrytare av typ B eller en av typ A som då kompletteras med ett skydd som säkerställer frånkoppling vid felströmmar som är högre än 6 mA likström. Skälet till det är att likström som kan uppträda vid laddningen kan få jordfelsbrytare i andra delar av elinstallationen att sluta fungera. Mer om elinstallationer och laddning av elfordon finns i SEK Handbok 458, Laddning av elfordon från SEK Svensk Elstandard.

Mer om jordfelsbrytare och om dvärgbrytare och brytare för frånskiljning finns i den nya brytarhandboken, SEK Handbok 453, också den från SEK Svensk Elstandard. Den allmänna standarden för laddning av elbilar är SS-EN IEC 61851-1. Den innehåller minimikrav på anslutningen mellan bil och laddningsutrustning och på laddningsutrustningens egenskaper. I allt väsentligt är det en standard för funktion och elsäkerhet. Standarden för säkra elinstallationer är SS 436 40 00.

Det är också i SS-EN IEC 61851-1 som de fyra så kallade laddningsmoderna beskrivs: framförallt mod 3 som är den laddningsmetoden som är den normala idag, och mod 4 som är snabbladdning med likström. Dessutom finns mod 1 som är oövervakad laddning i ”vanligt eluttag” och mod 2 med en särskild övervakningsdosa på sladden. Mod 1 rekommenderas inte idag och mod 2 får närmast ses som en övergångslösning. Om man skulle behöva ladda någon annanstans än från en särskild laddstation, bör man begränsa laddströmmen till förslagsvis 6 eller 8 ampere, för att inte överbelasta uttaget.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson