2014-09-04 14:52Nyheter

Mätning av ljud från vågkraft

null

Ta del av förslaget till internationell standardmetod för att mäta ljud från vågkraftverk.

För att få grepp på frågan om buller från vågkraftverk, föreslås från USA ett arbete för att ta fram en internationell standard med metoder för hur sådan bullermätningar ska gå till, vilken sorts instrument som ska användas och hur mätresultaten sedan ska presenteras. Syftet är förstås att få fram en internationellt överenskommen och standardiserad metod som ska kunna användas i utvecklingsarbete, vid jämförelse mellan olika anläggningar och av myndigheter i samband med tillståndsgivning och kontroll.

Med en erkänd standardmetod för bullermätning, ökar också möjligheten att minska bullret.

Projektet förslås utmynna i en standard som både ska kunna användas för enstaka aggregat och för större grupper. Särskild uppmärksamhet ska ägnas lågfrekventa ljud, dvs under 100 Hz.
Förslaget har lämnats till den tekniska kommittén för vågkraft, TC 114, i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet och är ute på röstning till den 12 september. Fram till dess kan förslaget, som betecknas 114/136/NP, utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som representerar svenska intressen i IEC.

SEK TK 114, Marin energi - Våg- och tidvattenenergiomvandlare, är den svenska referensgruppen för arbetet i IEC TC 114.

Vattenturbiner behandlas i SEK TK 4 och vindkraft i SEK TK 88.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström