2016-11-16 13:07Nyheter

Medicinteknisk utrustning

null

Reviderade metoder för användarvänlighet, nu i två delar.

Medicinteknisk utrustning används allt mer, på allt fler ställen inom vården och utrustningen blir alltmer avancerad. Riskerna för fel och misstag i användningen uppmärksammas i högre grad och intresset för en bättre användarvänlighet – usability – ökar därmed. Riskerna minskar om utrustningens handhavande är tydligt och begripligt, manöverorgan och visade budskap entydiga och oförväxelbara samt arbetsgången klar.

Hur man gör utrustningen mer användarvänlig är ämnet för den internationella standarden IEC 62366-1. Den har tidigare i år fastställts som svensk standard SS-EN 62366-1 av SEK Svensk Elstandard och ersätter den tidigare SS-EN 62366 från 2008. Vid revisionen har standarden koncentrerats och vägledningar och bakgrundsmaterial har lagts i en separat teknisk rapport, IEC TR 62366-2, som också finns som SEK TR 62366-2.

Standarden fokuserar nu enbart på hur man ökar medicinteknisk utrustnings användarvänlighet i syfte att öka säkerheten. Den kompletterande tekniska rapporten har däremot ett vidare syfte och behandlar användarvänlighet som ett medel att förbättra arbetsresultatet, effektiviteten och användarens belåtenhet. Dessutom ger den, som sagt, ytterligare vägledning till hur man på ett systematiskt sätt kan införliva användarvänlighet i arbetet med konstruktion av medicintekniska produkter.

Vid revisionen har standarden moderniserats och den har fått en närmare anknytning till standarden ISO 14971 för riskhantering för medicintekniska produkter, i Sverige SS-EN ISO 14971.

Se preview här på SS-EN 62366-1, Medicintekniska produkter – Del 1: Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet

Se preview här på SEK TR 62366-2, Medicintekniska produkter – Del 2: Vägledning vid tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet

Metoderna i de båda publikationerna kan naturligtvis också användas inom andra områden, även om terminologi och beskrivningar hämtats från den medicintekniska världen.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson