2014-10-06 14:20Nyheter

Mellan smarta hus och smarta nät

null

Förslag till standard för gränssnitt mellan fastighetsautomation och det smarta elnätet på remiss.

Den föreslagna europeiska standarden prEN 50491-12 specificerar en datamodell för användning i gränssnittet mellan ”the Customer energy manager” (CEM) och mappningarna, ovanför tillämpningsskikten. CEM är ett system som samlar informationen om fastighetens egenskaper vad gäller förbrukning, generering och lagring av el och som sköter förhandlingen mellan nätet och kundens utrustning. Standarden ska beskriva en teknikoberoende struktur och specificera innehållet i den information som fastighetsautomationssystemet tillhandahåller, medan informationen från andra hållet, om tillgång och pris, är tänkt att beskrivas i en annan standard, där arbetet redan pågår i IEC (IEC 62746). En första del är ute som specifikation, PAS, baserad på den amerikanska specifikationen OpenADR (IEC PAS 61746-10 1).

Förslaget prEN 50491-12 har tagits fram i den tekniska kommittén TC 205 inom CENELEC, den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. Förslaget är på remiss från SEK Svensk Elstandard till den 17 november 2014 och kan beställas utan kostnad.

Förslaget är en del i en serie europeiska standarder för Installationsbussar (HBES) och system för byggnadsautomation (BACS) och har titeln: General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 12: Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer.

Internationella standarder på elområdet tas fram inom IEC och genom samarbetet i CENELEC antas de flesta av dem som europeisk standard, som sedan fastställs som nationell standard i 33 europeiska länder, bland annat som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard. EN 50491 är dock ett helt europeiskt projekt och den svenska referensgruppen är den tekniska kommittén SEK TK 205. De flesta standarder kring smarta elnät tas fram inom IEC TC 57.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk