2015-01-16 15:08Nyheter

Metod för europeisk standardisering inom området smarta elnät presenteras.

null

Standardisering för smarta elnät beskrivs i en ny europeisk rapport.

I ett gemensamt projekt presenterar nu de tre europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI en ram och en metod för europeisk standardisering inom området smarta elnät.

Den omfattande rapporten, som är skriven på uppdrag från EU-kommissionen, har fyra huvuddelar: en genomgång av aktuella standardiseringsprojekt och en metodbeskrivning (som också innehåller en arkitekturmodell) samt en delrapport om interoperabilitet och en om IT-säkerhet. När arbetet nu fortsätter med en lägre intensitet, kommer fokus att ligga på de två senare områdena.

Rapporten godkändes i december 2014 av de tekniska styrelserna i CEN, CENELEC och ETSI och överlämnas till EU-kommissionen i början av 2015. Den bygger på en liknande rapport som lämnades för två år sedan.

Uppdraget, kallat mandat M/490, gäller alla tre standardiseringsorganisationerna, CENELEC (för el och elektronik), ETSI (IT) och CEN (övriga områden) men tyngdpunkten har hela tiden legat på teknikområden som omfattas av CENELEC. CENELEC speglar till största delen det arbete som sker inom IEC, som är motsvarande internationella standardiseringsorganisation, och det finns därför ett starkt samband mellan rapporten och motsvarande internationella ansträngningar. Under arbetet har man haft nära kontakt med liknande grupper i andra länder, framförallt i USA.

Genom att delta i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, organisationer, myndigheter och högskolor delta i de arbeten inom området som sker inom IEC och CENELEC.

Vill du veta mer om möjligheterna att delta? Kontakta SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se alt 08-444 14 00.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell