2016-03-16 14:30Nyheter

Metoderna för att bestämma halten av farliga ämnen i el- och elektronikutrustning är nu uppdaterade.

null

I Europa, liksom på andra håll i världen, finns lagkrav för att begränsa förekomsten av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Tillverkarna måste då kunna visa att deras produkter uppfyller dessa bestämmelser.

Det vanligaste är förstås att lita på sina underleverantörer, genom överenskommelser eller genom intyg eller materialdeklarationer som de visar upp. För sådana deklarationer eller intyg kan det behövas provning. För detta finns det överenskomna standardiserade metoder i serien SS-EN 62321 och hur man dokumenterar detta för sin produkt beskrivs i standarden SS-EN 50581. Den ingår för övrigt också i SEK Handbok 451, som guidar vid tillämpningen av det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU). Se preview på SEK Handbok 451 här.

Metoderna för att prova och bestämma förekomsten av de sex ämnen som från början reglerats i RoHS-direktivet beskrevs i SS-EN 62321 från 2009. Vid en översyn har den delats upp i en serie med flera delar, där de två sista nu i mars fastställts som svensk standard. De båda är SS-EN 62321-6 om bestämning av polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer och SS-EN 62321-7-1 om bestämning av sexvärt krom (Cr(VI)) i korrosionsskyddade beläggningar på metall.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström