2015-12-01 15:42Nyheter

Miljöstandardisering

null

Miljöstandardisering av elektriska och elektroniska produkter och system klättrar allt högre upp på storföretagens agendor.

Den internationella kommittén IEC TC 111 höll under november sina arbetsgruppsmöten och sitt plenarmöte på SEK Svensk Elstandard i Kista.

För det tekniska standardiseringsarbetet är det intressant att miljöstandardisering av elektriska och elektroniska produkter och system klättrar allt högre upp på storföretagens agendor – att visa på hållbarhet och miljömedvetenhet har blivit allt mer affärsstrategiskt viktigt, inte minst för att vidmakthålla förtroendet hos investerarna.

Här spelar DJSI – Dow Jones Sustainability Index t ex en avgörande roll. DJSI bygger på analyser av företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala styrka, där faktorer som bolagsstyrning, riskhantering, klimatpåverkan, spårbarhet i leverantörskedjor samt arbetsförhållanden vägs samman och värderas. För att få vara kvar på listan, måste företagen leverera resultat som påvisar ständiga förbättringar i deras miljö- och hållbarhetsarbete. Det är prestigefyllt att bli upptagen på DJSI. Konkurrensen om platserna är hård och kraven för att bli listad är rigorösa.

Inom IEC TC 111 är några av världens största företag aktiva och ordförandeskapet innehas av Japan, där Yoshiaki Ichikawa från Hitachi håller i klubban. Hitachi rankades som nr 148 i lönsamhet i världen på Forbes list of most successful public companies 2015, och den japanske ordföranden är en av de högst ansvariga för Hitachis miljö- och hållbarhetsstrategier, innefattande bl a Strategies of environmental corporate management for business globalization.

Sverige är också mycket aktivt inom IEC TC 111, och i den svenska nationalkommittén deltog delegater och experter från Ericsson, Schneider-Electric och ABB.

– Ett av de mest intressanta nya standardiseringsförslaget (s k NWIP) kommer faktiskt från SEK och Sverige, vilket såklart är särskilt roligt, säger Henrik Lagerstöm, teknisk projektledare på SEK Svensk Elstandard, och sekreterare i SEK TK 111. Standardiseringsförslag som klarar att nå genomslag på internationella nivå är ovanliga, eftersom detta kräver en hög kompetensnivå att driva. Så när det svenska förslaget Definition of Low Halogen Materials in Electrical and Electronic Equipment röstades igenom, måste detta ses som en stor framgång. I synnerhet då förslaget först mötte hårt internationellt motstånd – halogenfrihet är känsligt för många länders industrier. Men allt detta är alltså historia nu, och redan har en projektgrupp inom IEC TC 111 etablerats under ledning av SEK TK 111s Per Eriksson med stöd från Schneider-Electric, berättar Henrik vidare.

Syftet med det svenska förslaget till Definition of Low Halogen Materials är att det ska resultera i en internationell standard som ger marknaden en klar och tydligt definition av termen Low Halogen för material som används i elektriska och elektroniska produkter, och som kan accepteras över hela världen. Planen är att ta fram en committee draft till slutet av 2016, och nå en internationell standard till 2018. Några av världens skickligaste experter i analytisk kemi – bl a från Sydkorea (KATS , Korean Agency for Technology and Standards) och USA (UL, Underwriters Laboratory) har redan anmält sitt intresse av att deltaga.

I nära samarbete med Sveriges förlag lade Sydkorea ett förslag på en ny provningsmetod - Determination of certain substances in electrotechnical products – Part 3-2: Screening of fluorine, bromine and chlorine in polymer and electronics by Combustion - Ion Chromatography (C-IC), som avses ingå i den erkända provningsserien IEC 62321, mer specifikt i IEC 62321-3-2. Avsikten med detta förslag är att ta fram en testmetod för att söka avgöra andelen fluor (F), brom (Br) och klor (Cl) ett prov innehåller medelst jonkromatografi.

Eftersom provningsserien IEC 62321 (=EN 62321/SS-EN 62321 som alla är identiska till innehåll) innefattar de enda godkända analytiska provningsmetoderna för att påvisa överenstämmelse med RoHS-direktivets ämneskoncentrationskrav, och tillika är de normativa metoder, vilka hänvisas till, i den av EU för RoHS-direktivet harmoniserade standarden EN 50581 – Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substance, får man anta att detta starkt kommer gynna Sveriges Low Halogen-förslag och halogenfrågan i stort.

Läs mer om SEK TK 111 här.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström